Flyover

Workshop for Lisheng

Gazebo介绍-基础概念、使用

转载自:http://blog.csdn.net/kevin_chan04/article/details/78467218          Gazebo功能1.构建机器人运动仿真模型在Gazebo里,提供了最基础的三个物体,球体,圆柱体,立方体,利用这三个物体以及它们的伸缩变换或者旋转变换,可...

2018-03-15 09:36:22

阅读数:400

评论数:0

ROS+ Gazebo 使用-初级入门

参考:    官网:http://gazebosim.org/tutorials?tut=ros_installing           Install 教程:http://gazebosim.org/tutorials?tut=install_ubuntu&cat=in...

2018-03-13 19:05:14

阅读数:428

评论数:0

提示
确定要删除当前文章?
取消 删除
关闭
关闭