matlab软件错误后正忙bug 缺文件,matlab软件的一个错误或BUG

计算下列矩阵的行列式,值应该是0,但是结果不为0,很奇怪,使用excel处理也一样,不知道是那里的问题?请教大家是不是matlab内部有什么设置不对,因为这是一个整数矩阵,不应该出现误差的。

b=[    1           0           0           0           0           0           0           0           0           0    0

-70           1           0           0           0           0           0           0           0           0   0

-66         -70           1           0           0           0           0           0           0           0   0

-63         -67         -72           1           0           0           0           0           0           0   0

-59         -61         -64         -66           1           0           0           0           0           0   0

-59         -59         -61         -62         -69           1           0           0           0           0   0

-59         -59         -59         -60         -66         -71           1           0           0           0   0

-61         -59         -59         -59         -63         -67         -71           1           0           0   0

-64           9         -59         -59         -61         -64         -67         -71           1           0   0

-71         -66         -62         -60         -59         -60         -62         -64         -68           0   0

0         -69         -65           0         -59         -59         -60         -62         -65        1231   1]

det(b)

阅读终点,创作起航,您可以撰写心得或摘录文章要点写篇博文。去创作
 • 0
  点赞
 • 0
  收藏
  觉得还不错? 一键收藏
 • 0
  评论
评论
添加红包

请填写红包祝福语或标题

红包个数最小为10个

红包金额最低5元

当前余额3.43前往充值 >
需支付:10.00
成就一亿技术人!
领取后你会自动成为博主和红包主的粉丝 规则
hope_wisdom
发出的红包
实付
使用余额支付
点击重新获取
扫码支付
钱包余额 0

抵扣说明:

1.余额是钱包充值的虚拟货币,按照1:1的比例进行支付金额的抵扣。
2.余额无法直接购买下载,可以购买VIP、付费专栏及课程。

余额充值