python中输出字符串,Python输出指定字符串的方法

问题描述

输入一串字符,由字母、数字和空格组成,长度 < 1000, 判断其中是否存在日期格式的数据。日期格式的数据具有如下的特征,连续包含年份和月份信息。年份信息是指连续的四个数字,之后是 Jan, Feb, Mar,Apr, May, Jun, Jul, Aug, Sep, Oct, Nov, Dec 这些字符串之一 , 如” 2019Nov" 就是符合日期格式要求的数据。

解决方案

从字符串中采取切片的方式来进行指定输出,用条件判断来进行限制输出想要的格式

( 1 ) 设置切片条件和输入

list1 = ['Jan', 'Feb', 'Mar','Apr', 'May', 'Jun', 'Jul', 'Aug', 'Sep', 'Oct', 'Nov', 'Dec']

list3 = ['0','1','2','3','4','5','6','7','8','9']

s = str(input())

( 2 ) 建立循环和条件

for n in range(len(s)):

for i in list1:

if i in s[n:n+3]:

( 3 )进行输出判断

list2 = s[n-4:n]

a = 0

for d in list2:

if d in list3:

a+=1

if a == 4:

m = 0

print(list2+s[n:n+3])

if m != 0:

print('2000Jan')

( 4 )完整代码如下

list1 = ['Jan', 'Feb', 'Mar','Apr', 'May', 'Jun', 'Jul', 'Aug', 'Sep', 'Oct', 'Nov', 'Dec']

list3 = ['0','1','2','3','4','5','6','7','8','9']

s = str(input())

for n in range(len(s)):

for i in list1:

if i in s[n:n+3]:

list2 = s[n-4:n]

a = 0

for d in list2:

if d in list3:

a+=1

if a == 4:

m = 0

print(list2+s[n:n+3])

if m != 0:

print('2000Jan')

结语

该题不是很难但要掌握好循环和切片的利用,设置好输出条件和切片条件。

总结

以上所述是小编给大家介绍的Python输出指定字符串的方法,希望对大家有所帮助!

 • 0
  点赞
 • 1
  收藏
 • 0
  评论

“相关推荐”对你有帮助么?

 • 非常没帮助
 • 没帮助
 • 一般
 • 有帮助
 • 非常有帮助
提交
©️2022 CSDN 皮肤主题:游动-白 设计师:我叫白小胖 返回首页
评论
实付
使用余额支付
点击重新获取
扫码支付
钱包余额 0

抵扣说明:

1.余额是钱包充值的虚拟货币,按照1:1的比例进行支付金额的抵扣。
2.余额无法直接购买下载,可以购买VIP、C币套餐、付费专栏及课程。

余额充值