eShopOnContainers学习系列(三):RabbitMQ消息总线实践

今天研究了下eShopOnContainers里的RabbitMQ的使用,在项目里是以封装成消息总线的方式使用的,但是仍然是以其发布、订阅两个方法作为基础封装的,我们今天就来实际使用一下。

为了简单起见,就在同一个API项目里实现发布订阅。

新建API项目 RabbitMQ_Bus_Test ,类库 EventBus、EventBusRabbitMQ,这两个类库中将会实现消息总线最主要的方法、发布订阅。

在EventBus中新增消息事件类:IntegrationEvent,这个类在事件里是作为一个消息父类,所有的消息类都需要继承这个类,在实际项目里按需修改。

public class IntegrationEvent
  {
    public IntegrationEvent()
    {
      Id = Guid.NewGuid();
      CreationDate = DateTime.UtcNow;
    }

    [JsonConstructor]
    public IntegrationEvent(Guid id, DateTime createDate)
    {
      Id = id;
      CreationDate = createDate;
    }

    [JsonProperty]
    public Guid Id { get; private set; }

    [JsonProperty]
    public DateTime CreationDate { get; private set; }
  }

新增泛型接口类:IIntegrationEventHandler.cs,通过消息队列发送的消息需要有处理程序,而这个接口则是作为一个约束类存在,所有的处理程序都需要继承这个泛型接口类:

  public interface IIntegrationEventHandler<in TIntegrationEvent> : IIntegrationEventHandler
      where TIntegrationEvent : IntegrationEvent
  {
    Task Handle(TIntegrationEvent @event);
  }

  public interface IIntegrationEventHandler
  {
  }

新增事件订阅管理接口:IEventBusSubscriptionsManager,从类名就可以看出这个是专门用来管理消息处理方法的,我们这里主要看AddSubscription这个订阅方法,它的作用是绑定消息类和消息处理程序,即哪一个消息被哪一个方法消费,当然这里有两个约束,消息类需要继承IntegrationEvent,处理类需要继承IIntegrationEventHandler:

public interface IEventBusSubscriptionsManager
  {
    bool IsEmpty { get; }
    event EventHandler<string> OnEventRemoved;
    void AddDynamicSubscription<TH>(string eventName)
      where TH : IDynamicIntegrationEventHandler;

    void AddSubscription<T, TH>()
      where T : IntegrationEvent
      where TH : IIntegrationEventHandler<T>;

    void RemoveSubscription<T, TH>()
      where TH : IIntegrationEventHandler<T>
      where T : IntegrationEvent;

    void RemoveDynamicSubscription<TH>(string eventName)
      where TH : IDynamicIntegrationEventHandler;

    bool HasSubscriptionsForEvent<T>() where T : IntegrationEvent;
    bool HasSubscriptionsForEvent(string eventName);
    Type GetEventTypeByName(string eventName);
    void Clear();
    IEnumerable<SubscriptionInfo> GetHandlersForEvent<T>() where T : IntegrationEvent;
    IEnumerable<SubscriptionInfo> GetHandlersForEvent(string eventName);
    string GetEventKey<T>();
  }

接着新增它的实现类InMemoryEventBusSubscriptionsManager.cs,从类名可以看出订阅的管理都是在内存中处理的,在生产项目里我们可以使用Redis来进行存储:

public partial class InMemoryEventBusSubscriptionsManager: IEventBusSubscriptionsManager
  {
    private readonly Dictionary<string, List<SubscriptionInfo>> _handlers;
    private readonly List<Type> _eventTypes;

    public event EventHandler<string> OnEventRemoved;

    public InMemoryEventBusSubscriptionsManager()
    {
      _handlers = new Dictionary<string, List<SubscriptionInfo>>();
      _eventTypes = new List<Type>();
    }

    public bool IsEmpty => !_handlers.Keys.Any();
    public void Clear() => _handlers.Clear();

    public bool HasSubscriptionsForEvent(string eventName) => _handlers.ContainsKey(eventName);

    public void AddDynamicSubscription<TH>(string eventName)
      where TH : IDynamicIntegrationEventHandler
    {
      DoAddSubscription(typeof(TH), eventName, isDynamic: true);
    }

    public void AddSubscription<T,TH>()
      where T:IntegrationEvent
      where TH:IIntegrationEventHandler<T>
    {
      var eventName = GetEventKey<T>();

      DoAddSubscription(typeof(TH), eventName, isDynamic: false);

      if(!_eventTypes.Contains(typeof(T)))
      {
        _eventTypes.Add(typeof(T));
      }
    }

    public void DoAddSubscription(Type handlerType,string eventName,bool isDynamic)
    {
      if(!HasSubscriptionsForEvent(eventName))
      {
        _handlers.Add(eventName, new List<SubscriptionInfo>());
      }

      if(_handlers[eventName].Any(s=>s.HandlerType==handlerType))
      {
        throw new ArgumentException($"Handler Type {handlerType.Name} already registered for '{eventName}'", nameof(handlerType));
      }

      if(isDynamic)
      {
        _handlers[eventName].Add(SubscriptionInfo.Dynamic(handlerType));
      }
      else
      {
        _handlers[eventName].Add(SubscriptionInfo.Typed(handlerType));
      }
    }

    public void RemoveDynamicSubscription<TH>(string eventName)
      where TH: IDynamicIntegrationEventHandler
    {
      var handlerToRemove = FindDynamicSubscriptionToRemove<TH>(eventName);
      
    }

    private SubscriptionInfo FindDynamicSubscriptionToRemove<TH>(string eventName)
      where TH:IDynamicIntegrationEventHandler
    {
      return DoFindSubscriptionToRemove(eventName, typeof(TH));
    }


    private SubscriptionInfo DoFindSubscriptionToRemove(string eventName,Type handlerType)
    {
      if(!HasSubscriptionsForEvent(eventName))
      {
        return null;
      }

      return _handlers[eventName].SingleOrDefault(s => s.HandlerType == handlerType);
    }

    public void DoRemoveHandler(string eventName, SubscriptionInfo subsToRemove)
    {
      if(subsToRemove!=null)
      {
        _handlers[eventName].Remove(subsToRemove);
        if(!_handlers[eventName].Any())
        {
          _handlers.Remove(eventName);
          var eventType = _eventTypes.SingleOrDefault(e => e.Name == eventName);
          if(eventType!=null)
          {
            _eventTypes.Remove(eventType);
          }
          RaiseOnEventRemoved(eventName);
        }
      }
    }

    public void RaiseOnEventRemoved(string eventName)
    {
      var handler = OnEventRemoved;
      if(handler!=null)
      {
        OnEventRemoved(this, eventName);
      }
    }

    public void RemoveSubscription<T, TH>()
      where T : IntegrationEvent
      where TH : IIntegrationEventHandler<T>
    {
      var handlerToRemove = FindSubscriptionToRemove<T, TH>();
      var eventName = GetEventKey<T>();
      DoRemoveHandler(eventName, handlerToRemove);
    }

    private SubscriptionInfo FindSubscriptionToRemove<T,TH>()
      where T:IntegrationEvent
      where TH:IIntegrationEventHandler<T>
    {
      var eventName = GetEventKey<T>();
      return DoFindSubscriptionToRemove(eventName, typeof(TH));
    }

    public Type GetEventTypeByName(string eventName) => _eventTypes.SingleOrDefault(t => t.Name == eventName);

    public IEnumerable<SubscriptionInfo> GetHandlersForEvent<T>() where T : IntegrationEvent
    {
      var key = GetEventKey<T>();
      return GetHandlersForEvent(key);
    }

    public IEnumerable<SubscriptionInfo> GetHandlersForEvent(string eventName) => _handlers[eventName];

    public string GetEventKey<T>()
    {
      return typeof(T).Name;
    }

    public bool HasSubscriptionsForEvent<T>() where T : IntegrationEvent
    {
      var key = GetEventKey<T>();
      return HasSubscriptionsForEvent(key);
    }
  }

这个实现类里有许多关于订阅事件的处理方法,我们本次需要关注的有两个地方,这里使用字典Dictionary<string, List<SubscriptionInfo>>存储消息类和消息处理类,这里有个事件资源类订阅信息类,存储两个属性,一个是否是动态的,另一个是处理程序类型:

public class SubscriptionInfo
  {
    public bool IsDynamic { get; }
    public Type HandlerType { get; }

    private SubscriptionInfo(bool isDynamic, Type handlerType)
    {
      IsDynamic = isDynamic;
      HandlerType = handlerType;
    }

    public static SubscriptionInfo Dynamic(Type handlerType)
    {
      return new SubscriptionInfo(true, handlerType);
    }

    public static SubscriptionInfo Typed(Type handlerType)
    {
      return new SubscriptionInfo(false, handlerType);
    }
  }

简单描述一下消息的处理流程,在程序初次加载时会将消息类和对应的处理类进行绑定,当消息发送的时候从根据发送的消息类从字典里查找对应的处理类,通过反射进行加载调用。

 

 

OK,关于消息资源方面的方法就这些,下面我们看下关于RabbitMQ的封装,新增事件总线接口,这里面有两个最重要的方法,发布和订阅:

public interface IEventBus
  {
    void Publish(IntegrationEvent @event);

    void Subscribe<T, TH>()
      where T : IntegrationEvent
      where TH : IIntegrationEventHandler<T>;

    void SubscribeDynamic<TH>(string eventName)
      where TH : IDynamicIntegrationEventHandler;

    void UnsubscribeDynamic<TH>(string eventName)
      where TH : IDynamicIntegrationEventHandler;

    void Unsubscribe<T, TH>()
      where TH : IIntegrationEventHandler<T>
      where T : IntegrationEvent;
  }

 

看一下它的实现类EventBusRabbitMQ.cs,这里我们只看最重要的两个方法Publish和Subscribe:

public class EventBusRabbitMQ : IEventBus, IDisposable
  {
    const string BROKER_NAME = "eshop_event_bus";

    private readonly IRabbitMQPersistentConnection _persistentConnection;
    private readonly ILogger<EventBusRabbitMQ> _logger;
    private readonly IEventBusSubscriptionsManager _subsManager;
    private readonly ILifetimeScope _autofac;
    private readonly string AUTOFAC_SCOPE_NAME = "eshop_event_bus";
    private readonly int _retryCount;

    private IModel _consumerChannel;
    private string _queueName;


    public EventBusRabbitMQ(IRabbitMQPersistentConnection persistentConnection, ILogger<EventBusRabbitMQ> logger,
  ILifetimeScope autofac, IEventBusSubscriptionsManager subsManager, string queueName = null, int retryCount = 5)
    {
      _persistentConnection = persistentConnection ?? throw new ArgumentNullException(nameof(persistentConnection));
      _logger = logger ?? throw new ArgumentNullException(nameof(logger));
      _subsManager = subsManager ?? new InMemoryEventBusSubscriptionsManager();
      _queueName = queueName;
      _consumerChannel = CreateConsumerChannel();
      _autofac = autofac;
      _retryCount = retryCount;
      _subsManager.OnEventRemoved += SubsManager_OnEventRemoved;
    }

    private void SubsManager_OnEventRemoved(object sender, string eventName)
    {
      if (!_persistentConnection.IsConnected)
      {
        _persistentConnection.TryConnect();
      }

      using (var channel = _persistentConnection.CreateModel())
      {
        channel.QueueUnbind(queue: _queueName, exchange: BROKER_NAME, routingKey: eventName);

        if (_subsManager.IsEmpty)
        {
          _queueName = string.Empty;
          _consumerChannel.Close();
        }
      }
    }

    public void Publish(IntegrationEvent @event)
    {
      if (!_persistentConnection.IsConnected)
      {
        _persistentConnection.TryConnect();
      }

      var policy = RetryPolicy.Handle<BrokerUnreachableException>()
        .Or<SocketException>()
        .WaitAndRetry(_retryCount, retryAttempt => TimeSpan.FromSeconds(Math.Pow(2, retryAttempt)), (ex, time) =>
        {
          _logger.LogWarning(ex.ToString());
        });

      using (var channel = _persistentConnection.CreateModel())
      {
        var eventName = @event.GetType()
          .Name;

        channel.ExchangeDeclare(exchange: BROKER_NAME, type: "direct");

        var message = JsonConvert.SerializeObject(@event);
        var body = Encoding.UTF8.GetBytes(message);

        try
        {
          policy.Execute(() =>
          {
            var properties = channel.CreateBasicProperties();
            properties.DeliveryMode = 2; // persistent
            channel.BasicPublish(exchange: BROKER_NAME, routingKey: eventName, mandatory: false, basicProperties: properties, body: body);
          });
        }
        catch(Exception ex)
        {
          Console.WriteLine(ex.Message);
        }
      }
    }

    /// <summary>
    /// 订阅动态
    /// </summary>
    public void SubscribeDynamic<TH>(string eventName)
  where TH : IDynamicIntegrationEventHandler
    {
      DoInternalSubscription(eventName);
      _subsManager.AddDynamicSubscription<TH>(eventName);
    }


    /// <summary>
    /// 订阅
    /// </summary>
    /// <typeparam name="T"></typeparam>
    /// <typeparam name="TH"></typeparam>
    public void Subscribe<T, TH>()
      where T : IntegrationEvent
      where TH : IIntegrationEventHandler<T>
    {
      var eventName = _subsManager.GetEventKey<T>();
      DoInternalSubscription(eventName);
      _subsManager.AddSubscription<T, TH>();
    }

    /// <summary>
    /// 进行内部订阅
    /// </summary>
    /// <param name="eventName"></param>
    private void DoInternalSubscription(string eventName)
    {
      var containsKey = _subsManager.HasSubscriptionsForEvent(eventName);
      if(!containsKey)
      {
        if(!_persistentConnection.IsConnected)
        {
          _persistentConnection.TryConnect();
        }

        using (var channel = _persistentConnection.CreateModel())
        {
          channel.QueueBind(queue: _queueName, exchange: BROKER_NAME, routingKey: eventName);
        }
      }
    }

    /// <summary>
    /// 取消订阅
    /// </summary>
    public void Unsubscribe<T,TH>()
      where TH:IIntegrationEventHandler<T>
      where T:IntegrationEvent
    {
      _subsManager.RemoveSubscription<T, TH>();
    }

    /// <summary>
    /// 取消订阅动态
    /// </summary>
    public void UnsubscribeDynamic<TH>(string eventName)
  where TH : IDynamicIntegrationEventHandler
    {
      _subsManager.RemoveDynamicSubscription<TH>(eventName);
    }

    /// <summary>
    /// 释放资源
    /// </summary>
    public void Dispose()
    {
      if(_consumerChannel!=null)
      {
        _consumerChannel.Dispose();
      }

      _subsManager.Clear();
    }

     /// <summary>
    /// 创建消费者通道
    /// </summary>
    private IModel CreateConsumerChannel()
    {
      if (!_persistentConnection.IsConnected)
      {
        _persistentConnection.TryConnect();
      }

      var channel = _persistentConnection.CreateModel();

      channel.ExchangeDeclare(exchange: BROKER_NAME, type: "direct");

      channel.QueueDeclare(queue: _queueName
        , durable: true,
        exclusive: false,
        autoDelete: false,
        arguments: null);

      var consumer = new EventingBasicConsumer(channel);
      consumer.Received += async (model, ea) =>
      {
        var eventName = ea.RoutingKey;
        var message = Encoding.UTF8.GetString(ea.Body);

        await ProcessEvent(eventName, message);

        channel.BasicAck(ea.DeliveryTag, multiple: false);
      };
      channel.BasicConsume(queue: _queueName, autoAck: false, consumer: consumer);

      channel.CallbackException += (sender, ea) =>
      {
        _consumerChannel.Dispose();
        _consumerChannel = CreateConsumerChannel();
      };

      return channel;
    }

/// <summary>
    /// 流程事件
    /// </summary>
    private async Task ProcessEvent(string eventName, string message)
    {
      if (_subsManager.HasSubscriptionsForEvent(eventName))
      {
        using (var scope = _autofac.BeginLifetimeScope(AUTOFAC_SCOPE_NAME))
        {
          var subscriptions = _subsManager.GetHandlersForEvent(eventName);
          foreach (var subscription in subscriptions)
          {
            if (subscription.IsDynamic)
            {
              var handler = scope.ResolveOptional(subscription.HandlerType) as IDynamicIntegrationEventHandler;
              if (handler == null) continue;
              dynamic eventData = JObject.Parse(message);
              await handler.Handle(eventData);
            }
            else
            {
              var handler = scope.ResolveOptional(subscription.HandlerType);
              if (handler == null) continue;
              var eventType = _subsManager.GetEventTypeByName(eventName);
              var integrationEvent = JsonConvert.DeserializeObject(message, eventType);
              var concreteType = typeof(IIntegrationEventHandler<>).MakeGenericType(eventType);
              await (Task)concreteType.GetMethod("Handle").Invoke(handler, new object[] { integrationEvent });
            }
          }
        }
      }
    }
  }

首先是发布流程,当调用发布方法的时候首先会检查RabbitMQ是否连接,关于RabbitMQ连接的操作,项目里又封装了一个单独和接口和实现,下面贴一下代码:

  public interface IRabbitMQPersistentConnection:IDisposable
  {
    bool IsConnected { get; }
    bool TryConnect();
    IModel CreateModel();
  }
 public class DefaultRabbitMQPersistentConnection:IRabbitMQPersistentConnection
  {
    private readonly IConnectionFactory _connectionFactory;
    private readonly ILogger<DefaultRabbitMQPersistentConnection> _logger;
    private readonly int _retryCount;
    IConnection _connection;
    bool _disposed;

    object sync_root = new object();

    public DefaultRabbitMQPersistentConnection(IConnectionFactory connectionFactory,ILogger<DefaultRabbitMQPersistentConnection> logger,int retryCount=5)
    {
      _connectionFactory = connectionFactory ?? throw new ArgumentNullException(nameof(connectionFactory));
      _logger = logger ?? throw new ArgumentNullException(nameof(logger));
      _retryCount = retryCount;
    }

    public bool IsConnected
    {
      get
      {
        return _connection != null && _connection.IsOpen && !_disposed;
      }
    }

    public IModel CreateModel()
    {
      if(!IsConnected)
      {
        throw new InvalidOperationException("No RabbitMQ connections are available to perform this action");
      }

      return _connection.CreateModel();
    }


    public void Dispose()
    {
      if (_disposed) return;

      _disposed = true;

      try
      {
        _connection.Dispose();
      }
      catch(IOException ex)
      {
        _logger.LogCritical(ex.ToString());
      }
    }


    public bool TryConnect()
    {
      _logger.LogInformation("RabbitMQ Client is trying to connect");

      lock(sync_root)
      {
        var policy = RetryPolicy.Handle<SocketException>()
          .Or<BrokerUnreachableException>()
          .WaitAndRetry(_retryCount, retryAttempt => TimeSpan.FromSeconds(Math.Pow(2, retryAttempt)), (ex, time) =>
          {
            _logger.LogWarning(ex.ToString());
          });

        policy.Execute(() =>
        {
          _connection = _connectionFactory
             .CreateConnection();
        });

        if(IsConnected)
        {
          _connection.ConnectionShutdown += OnConnectionShutdown;
          _connection.CallbackException += OnCallbackException;
          _connection.ConnectionBlocked += OnConnectionBlocked;

          _logger.LogInformation($"RabbitMQ persistent connection acquired a connection {_connection.Endpoint.HostName} and is subscribed to failure events");

          return true;
        }
        else
        {
          _logger.LogCritical("FATAL ERROR: RabbitMQ connections could not be created and opened");

          return false;
        }
      }
    }


    private void OnConnectionBlocked(object sender, ConnectionBlockedEventArgs e)
    {
      if (_disposed) return;

      _logger.LogWarning("A RabbitMQ connection is shutdown. Trying to re-connect...");

      TryConnect();
    }

    void OnCallbackException(object sender, CallbackExceptionEventArgs e)
    {
      if (_disposed) return;

      _logger.LogWarning("A RabbitMQ connection throw exception. Trying to re-connect...");

      TryConnect();
    }

    void OnConnectionShutdown(object sender,ShutdownEventArgs reason)
    {
      if (_disposed) return;

      _logger.LogWarning("A RabbitMQ connection is on shutdown. Trying to re-connect...");

      TryConnect();
    }
  }

首在程序加载的时候会创建一个消费者通道,同时给通道的Received委托注册了一个消费方法,这个消费方法的关键点是调用了ProcessEvent方法,完成后就发送一个ack确认:

private IModel CreateConsumerChannel()
    {
      if (!_persistentConnection.IsConnected)
      {
        _persistentConnection.TryConnect();
      }

      var channel = _persistentConnection.CreateModel();

      channel.ExchangeDeclare(exchange: BROKER_NAME, type: "direct");

      channel.QueueDeclare(queue: _queueName
        , durable: true,
        exclusive: false,
        autoDelete: false,
        arguments: null);

      var consumer = new EventingBasicConsumer(channel);
      consumer.Received += async (model, ea) =>
      {
        var eventName = ea.RoutingKey;
        var message = Encoding.UTF8.GetString(ea.Body);

        await ProcessEvent(eventName, message);

        channel.BasicAck(ea.DeliveryTag, multiple: false);
      };
      channel.BasicConsume(queue: _queueName, autoAck: false, consumer: consumer);

      channel.CallbackException += (sender, ea) =>
      {
        _consumerChannel.Dispose();
        _consumerChannel = CreateConsumerChannel();
      };

      return channel;
    }

我们看一下ProcessEvent方法,这个方法是专门用来消费MQ的,前面我们看过,通过字典记录了每个消息类对应的消费类Handler,这个方法的逻辑就是从字典里根据消息类查找对应的消费Handler并通过反射调用:

private async Task ProcessEvent(string eventName, string message)
    {
      if (_subsManager.HasSubscriptionsForEvent(eventName))
      {
        using (var scope = _autofac.BeginLifetimeScope(AUTOFAC_SCOPE_NAME))
        {
          var subscriptions = _subsManager.GetHandlersForEvent(eventName);
          foreach (var subscription in subscriptions)
          {
            if (subscription.IsDynamic)
            {
              var handler = scope.ResolveOptional(subscription.HandlerType) as IDynamicIntegrationEventHandler;
              if (handler == null) continue;
              dynamic eventData = JObject.Parse(message);
              await handler.Handle(eventData);
            }
            else
            {
              var handler = scope.ResolveOptional(subscription.HandlerType);
              if (handler == null) continue;
              var eventType = _subsManager.GetEventTypeByName(eventName);
              var integrationEvent = JsonConvert.DeserializeObject(message, eventType);
              var concreteType = typeof(IIntegrationEventHandler<>).MakeGenericType(eventType);
              await (Task)concreteType.GetMethod("Handle").Invoke(handler, new object[] { integrationEvent });
            }
          }
        }
      }
    }

方法看起来一堆变量名有点乱,其实梳理一下就会发现很简单,方法需要传入一个消息类名eventName和消息内容message,首先会根据eventName判断字典里是注册了当前消息体,如果没有,则直接跳过,并返回ack确认,相当于丢弃该消息。如果字典里存在,则从字典中取出这些处理方法,通过反射加载调用。

 

OK,那问题来了,字典里的内容是什么时候存进去的呢,那就是再调用订阅方法的时候存进去的,这个订阅方法是在启动类里调用的,我们看一下:

    public void Configure(IApplicationBuilder app, IHostingEnvironment env)
    {
      ConfigureEventBus(app);

      if (env.IsDevelopment())
      {
        app.UseDeveloperExceptionPage();
      }

      app.UseMvcWithDefaultRoute();
    }
    private void ConfigureEventBus(IApplicationBuilder app)
    {
      var eventBus = app.ApplicationServices.GetRequiredService<IEventBus>();
      eventBus.Subscribe<PublisherIntegrationEvent, OrderStatusChangedValidationIntegrationEventHandle>();
    }

这个是在Startup.cs的Configure方法里调用的,这里就是通过调用订阅方法Subscribe绑定消息类和处理类:

public void Subscribe<T, TH>()
      where T : IntegrationEvent
      where TH : IIntegrationEventHandler<T>
    {
      var eventName = _subsManager.GetEventKey<T>();
      DoInternalSubscription(eventName);
      _subsManager.AddSubscription<T, TH>();
    }

可以看到这里调用了两个方法,DoInternalSubscription方法是绑定routingKey到指定的交换器和队列:

private void DoInternalSubscription(string eventName)
    {
      var containsKey = _subsManager.HasSubscriptionsForEvent(eventName);
      if(!containsKey)
      {
        if(!_persistentConnection.IsConnected)
        {
          _persistentConnection.TryConnect();
        }

        using (var channel = _persistentConnection.CreateModel())
        {
          channel.QueueBind(queue: _queueName, exchange: BROKER_NAME, routingKey: eventName);
        }
      }
    }

而AddSubscription方法则是将消息类和处理类添加到字典中:

public void AddSubscription<T,TH>()
      where T:IntegrationEvent
      where TH:IIntegrationEventHandler<T>
    {
      var eventName = GetEventKey<T>();

      DoAddSubscription(typeof(TH), eventName, isDynamic: false);

      if(!_eventTypes.Contains(typeof(T)))
      {
        _eventTypes.Add(typeof(T));
      }
    }
public void DoAddSubscription(Type handlerType,string eventName,bool isDynamic)
    {
      if(!HasSubscriptionsForEvent(eventName))
      {
        _handlers.Add(eventName, new List<SubscriptionInfo>());
      }

      if(_handlers[eventName].Any(s=>s.HandlerType==handlerType))
      {
        throw new ArgumentException($"Handler Type {handlerType.Name} already registered for '{eventName}'", nameof(handlerType));
      }

      if(isDynamic)
      {
        _handlers[eventName].Add(SubscriptionInfo.Dynamic(handlerType));
      }
      else
      {
        _handlers[eventName].Add(SubscriptionInfo.Typed(handlerType));
      }
    }

这里将消息类名和处理类的类型Type加到了字典里,后面会通过反射来进行调用。

 

OK,到这里主要的发布订阅方法就梳理完成了,写的有点乱,不过不要紧!!!后面有时间我再重新排版一下!!!!我们现在在新建的项目的试一下,我再ValueController里调用了发布方法,通过MQ发送一个订单号OrderId:

    [HttpGet]
    public IEnumerable<string> Get()
    {
      var @event = new PublisherIntegrationEvent(5);
      _eventBus.Publish(@event);
      _logger.LogError("发送MQ成功!");

      return new string[] { "value1", "value2" };
    }

消息体PublisherIntegrationEvent是这样的:

  public class PublisherIntegrationEvent : IntegrationEvent
  {
    public int OrderId { get; }

    public PublisherIntegrationEvent(int orderId) => OrderId = orderId;
  }

我在启动类里注册了对当前消息类的处理类OrderStatusChangedValidationIntegrationEventHandle:

public class OrderStatusChangedValidationIntegrationEventHandle: IIntegrationEventHandler<PublisherIntegrationEvent>
  {
    private readonly ILogger<OrderStatusChangedValidationIntegrationEventHandle> _logger = null;
    public OrderStatusChangedValidationIntegrationEventHandle(ILogger<OrderStatusChangedValidationIntegrationEventHandle> logger)
    {
      _logger = logger;
    }
    public async Task Handle(PublisherIntegrationEvent @event)
    {
      _logger.LogError("收到MQ" + @event.OrderId);
    }
  }

这里发布和订阅都在一个API里,直接启动:

 

 

OK,eShopOnContainers的梳理就到这里,接下来会在.NET Core商城系列里加入消息总线,但是会改一下,使用数据库+Redis存储消息的信息。

在我公司项目里现在也是使用RabbitMQ来实现服务与服务之间的异步通信,但是方式肯定和这里是不一样的,我们是根据RoutingKey与服务地址来绑定,通过windows服务处理消息的发布,根据RoutingKey查找对应的服务地址并进行调用,没有使用RabbitMQ的订阅方法,我们提供了一个web界面专门用来注册,这种方式还是挺好用的。

OK,大功告成,下面我会在商城项目里加入RabbitMQ的使用。

转载于:https://www.cnblogs.com/weiBlog/p/10090999.html

 • 0
  点赞
 • 0
  收藏
 • 0
  评论

“相关推荐”对你有帮助么?

 • 非常没帮助
 • 没帮助
 • 一般
 • 有帮助
 • 非常有帮助
提交
©️2022 CSDN 皮肤主题:编程工作室 设计师:CSDN官方博客 返回首页
评论
实付
使用余额支付
点击重新获取
扫码支付
钱包余额 0

抵扣说明:

1.余额是钱包充值的虚拟货币,按照1:1的比例进行支付金额的抵扣。
2.余额无法直接购买下载,可以购买VIP、C币套餐、付费专栏及课程。

余额充值