[BZOJ2125]最短路[圆方树]

题意

给定仙人掌,多次询问两点之间的最短路径。

\(n\le 10000, Q\le 10000​\)

分析

 • 建出圆方树,分路径 lca 是圆点还是方点讨论。
 • 预处理出根圆点到每个圆点的最短距离 \(dis\)
 • 如果 lca 是圆点,那么最短距离就是 \(dis_a+dis_b-2*dis_{lca}\)
 • 否则找到 lca 到 a, b 路径上的第一个圆点 x, y,最短距离即 \(dis_a-dis_x+dis_b-dis_y+dist(x, y)\) 。其中 \(dist(x, y)\) 表示在同一个环中的两个节点 \(x, y\) 之间的最短距离。
 • 复杂度 \(O(nlogn+Qlogn)\)

代码

#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;
typedef long long LL;
#define go(u) for(int i = head[u], v = e[i].to; i; i=e[i].lst, v=e[i].to)
#define rep(i, a, b) for(int i = a; i <= b; ++i)
#define pb push_back
#define re(x) memset(x, 0, sizeof x)
inline int gi() {
  int x = 0,f = 1;
  char ch = getchar();
  while(!isdigit(ch)) { if(ch == '-') f = -1; ch = getchar();}
  while(isdigit(ch)) { x = (x << 3) + (x << 1) + ch - 48; ch = getchar();}
  return x * f;
}
template <typename T> inline bool Max(T &a, T b){return a < b ? a = b, 1 : 0;}
template <typename T> inline bool Min(T &a, T b){return a > b ? a = b, 1 : 0;}
const int N = 2e4 + 7;
int n, m, edc, dfn, tp, ndc, ans, Q;
int low[N], pre[N], stk[N], f[N][2], head[N];
int up[N][18], s[N], dis[N], tot[N], dep[N];
vector<int>G[N];
map<pair<int, int>, int> dist;
struct edge {
  int lst, to;
  edge(){}edge(int lst, int to):lst(lst), to(to){}
}e[N << 1];
void Add(int a, int b) {
  e[++edc] = edge(head[a], b), head[a] = edc;
  e[++edc] = edge(head[b], a), head[b] = edc;
}
void tarjan(int u, int fa) {
  low[u] = pre[u] = ++dfn;
  stk[++tp] = u;
  go(u)if(v ^ fa) {
    if(!low[v]) {
      tarjan(v, u);
      Min(pre[u], pre[v]);
      if(pre[v] >= low[u]) {
        G[u].pb(++ndc);
        for(int x = -1; x ^ v; )
        G[ndc].pb(x = stk[tp--]);
      }
    }else Min(pre[u], low[v]);
  }
}
#define mp make_pair
void dfs(int u, int fa) {
  up[u][0] = fa;
  for(int i = 1; i <= 17; ++i) up[u][i] = up[up[u][i - 1]][i - 1];
  if(u > n) {
    tot[u] += dist[mp(fa, G[u][0])];
    s[G[u][0]] = dist[mp(fa, G[u][0])];
    for(int i = 1; i < G[u].size(); ++i) {
      s[G[u][i]] = s[G[u][i - 1]] + dist[mp(G[u][i - 1], G[u][i])];
      tot[u] += dist[mp(G[u][i - 1], G[u][i])];
    }
    tot[u] += dist[mp(fa, G[u][G[u].size() - 1])];
  }
  for(int i = 0; i < G[u].size(); ++i) {
    int v = G[u][i];
    dep[v] = dep[u] + 1;
    if(u > n) dis[v] = dis[fa] + min(s[v], tot[u] - s[v]);
    dfs(v, u);
  }
}
int get(int a, int b) {
  if(a == b) return 0;
  if(dep[a] > dep[b]) swap(a, b);
  int x = a, y = b;
  for(int i = 17; ~i; --i) if(dep[up[b][i]] >= dep[a]) b = up[b][i];
  if(a == b) {
    b = y;
    for(int i = 17; ~i; --i) if(dep[up[b][i]] > dep[a]) b = up[b][i];
    if(a <= n) return dis[y] - dis[a];
    return dis[y] - dis[b];
  }
  for(int i = 17; ~i; --i) if(up[a][i] != up[b][i]){
    a = up[a][i];
    b = up[b][i];
  }
  int lca = up[a][0];
  if(lca <= n) {
    return dis[x] + dis[y] - 2 * dis[lca];
  }else {
    return dis[x] - dis[a] + dis[y] - dis[b] + min(abs(s[b] - s[a]), tot[lca] - abs(s[b] - s[a]));
  }
}
int main() {
  n = gi(), m = gi();Q = gi();ndc = n;
  rep(i, 1, m) {
    int a = gi(), b = gi(), c = gi();
    Add(a, b);
    dist[make_pair(a, b)] = dist[make_pair(b, a)] = c;
  }
  tarjan(1, 0);
  dep[1] = 1, dfs(1, 0);
  while(Q--) {
    int a = gi(), b = gi();
    printf("%d\n", get(a, b));
  }
  return 0;
}

转载于:https://www.cnblogs.com/yqgAKIOI/p/10449156.html

 • 0
  点赞
 • 1
  收藏
 • 0
  评论

“相关推荐”对你有帮助么?

 • 非常没帮助
 • 没帮助
 • 一般
 • 有帮助
 • 非常有帮助
提交
评论
添加红包

请填写红包祝福语或标题

红包个数最小为10个

红包金额最低5元

当前余额3.43前往充值 >
需支付:10.00
成就一亿技术人!
领取后你会自动成为博主和红包主的粉丝 规则
hope_wisdom
发出的红包
实付
使用余额支付
点击重新获取
扫码支付
钱包余额 0

抵扣说明:

1.余额是钱包充值的虚拟货币,按照1:1的比例进行支付金额的抵扣。
2.余额无法直接购买下载,可以购买VIP、C币套餐、付费专栏及课程。

余额充值