java实验报告三

北京电子科技学院(BESTI)

           实     验    报     告

   课程:Java  班级: 1352    姓名:黄晓妍   学号:20135227

   成绩:              指导教师:娄嘉鹏     实验日期:2015.6.5

   实验密级:          预习程度:            实验时间:15:30~18:00

   仪器组次:27         必修/选修:选修      实验序号:03

   实验名称:    敏捷开发与XP实践                                                     

   实验目的与要求:  

     1. XP基础

     2. XP核心实践

     3. 相关工具

                                                  

   实验仪器:

名称

型号

数量

计算机

 

1

实验楼

 

1

 

   统计的PSP(Personal Software Process)时间

 

步骤

耗时(min)

百分比

需求分析

30

15%

设计

50

25%

代码实现

50

25%

测试

40

20%

分析总结

30

 15%

 

实验内容一:

(一)敏捷开发与XP

      软件开发流程的目的是为了提高软件开发、运营、维护的效率,并提高软件的质量、用户满意度、可靠性和软件的可维护性。 光有各种流程的思想是不够的,我们还要有一系列的工具来保证这些思想能够在实践中有效率地运作。一个常见的公式是:软件工程=开发流程+工具。敏捷开发(Agile Development)是一种以人为核心、迭代、循序渐进的开发方法。“敏捷流程”是一系列价值观和方法论的集合。

其中,极限编程(eXtreme Programming,XP)是
是一种全新而快捷的软件开发方法。XP团队使用现场客户、特殊计划方法和持续测试来提供快速的反馈和全面的交流:

 • XP是以开发符合客户需要的软件为目标而产生的一种方法论
 • XP是一种以实践为基础的软件工程过程和思想
 • XP认为代码质量的重要程度超出人们一般所认为的程度
 • XP特别适合于小型的有责任心的、自觉自励的团队开发需求不确定或者迅速变化的软件

XP软件开发是什么样的通过 XP准则来表达:

 • 沟通 :XP认为项目成员之间的沟通是项目成功的关键,并把沟通看作项目中间协调与合作的主要推动因素。
 • 简单 :XP假定未来不能可靠地预测,在现在考虑它从经济上是不明智的,所以不应该过多考虑未来的问题而是应该集中力量解决燃眉之急。
 • 反馈 :XP认为系统本身及其代码是报告系统开发进度和状态的可靠依据。系统开发状态的反馈可以作为一种确定系统开发进度和决定系统下一步开发方向的手段。
 • 勇气:代表了XP认为人是软件开发中最重要的一个方面的观点。在一个软件产品的开发中人的参与贯穿其整个生命周期,是人的勇气来排除困境,让团队把局部的最优抛之脑后,达到更重大的目标。表明了XP对“人让项目取得成功”的基本信任态度。

一项实践在XP环境中成功使用的依据通过XP的法则呈现,包括:快速反馈、假设简单性、递增更改、提倡更改、优质工作。

XP软件开发的基石是XP的活动,包括:编码、测试、倾听、设计。

(二)编码标准

编程标准包含:具有说明性的名字、清晰的表达式、直截了当的控制流、可读的代码和注释,以及在追求这些内容时一致地使用某些规则和惯用法的重要性。

程序没有最基本的缩进,让人读起来很费劲,这个问题在Eclipse中比较容易解决,我们单击Eclipse菜单中的source->Format 或用快捷键Ctrl+Shift+F就可以按Eclipse规定的规范缩进,我使用了以前写的Dog类:

代码标准中很重要的一项是如何给包、类、变量、方法等标识符命名,能很好的命名可以让自己的代码立马上升一个档次。Java中的一般的命名规则有:

 • 要体现各自的含义
 • 包、类、变量用名词
 • 方法名用动宾
 • 包名全部小写,如:io,awt
 • 类名第一个字母要大写,如:HelloWorldApp
 • 变量名第一个字母要小写,如:userName

方法名第一个字母要小写:setName 

(三)结对编程

结对编程是XP中的重要实践。在结对编程模式下,一对程序员肩并肩、平等地、互补地进行开发工作。他们并排坐在一台电脑前,面对同一个显示器,使用同一个键盘、同一个鼠标一起工作。他们一起分析,一起设计,一起写测试用例,一起编码,一起做单元测试,一起做集成测试,一起写文档等。 结对编程中有两个角色:

 • 驾驶员(Driver)是控制键盘输入的人。
 • 领航员(Navigator)起到领航、提醒的作用。

如何结对编程,为何要结对编程,重点是:

 • 驾驶员:写设计文档,进行编码和单元测试等XP开发流程。
 • 领航员:审阅驾驶员的文档、驾驶员对编码等开发流程的执行;考虑单元测试的覆盖率;思考是否需要和如何重构;帮助驾驶员解决具体的技术问题。
 • 驾驶员和领航员不断轮换角色,不要连续工作超过一小时,每工作一小时休息15分钟。领航员要控制时间。
 • 主动参与。任何一个任务都首先是两个人的责任,也是所有人的责任。没有“我的代码”、“你的代码”或“他/她的代码”,只有“我们的代码”。
 • 只有水平上的差距,没有级别上的差异。两人结对,尽管可能大家的级别资历不同,但不管在分析、设计或编码上,双方都拥有平等的决策权利。

团队精神是好多地方都强调的一个精神,最小的团队就是一对一的二人团队了,培养团队精神从结对编程开始吧。社会生活中人与人相处最重要的是诚信,有同理心,互利。结对编程中大家会出现分歧,如何更有效地合作要做到对事不对人

(四)版本控制

结对编程对这一实践贡献良多:借由在不同的结对中工作,所有的程序员都能看到完全的代码。集体所有制的一个主要优势是提升了开发程序的速度,因为一旦代码中出现错误,任何程序员都能修正它。 这意味着代码要放到一个大家都能方便获取的地方,我们叫代码仓库。这引出另外一个话题叫版本控制(Version Control)。

 

(五)重构

我们先看看重构的概念:

重构(Refactor),就是在不改变软件外部行为的基础上,改变软件内部的结构,使其更加易于阅读、易于维护和易于变更 。

 

(六)实践项目

一、题目简介

  一个简单的扫雷小游戏,在12*12的方格盘上,首先可以设定雷的个数,然后点击开始程序就会随机布雷,开始游戏后如果点到雷就会显示游戏结束,如果没有,会出现数字表示周围一圈雷的个数,以此推理当扫出所有雷将显示游戏胜利。

二、实验结队分工

 1:谈愈敏:负责代码找寻与编写部分   http://www.cnblogs.com/tymjava/
 2:黄晓妍:负责代码修改与运行测试部分 

三、代码

package shiyan3;

import java.awt.*;
import java.awt.event.*;
import javax.swing.*;

public class Frame extends JFrame {

private static final long serialVersionUID = 6929664228252319515L;
JTextField text;
JLabel nowBomb, setBomb;
int BombNum, BlockNum; // 当前雷数,当前方块数
int rightBomb, restBomb, restBlock; // 找到的地雷数,剩余雷数,剩余方块数

JButton start = new JButton(" 开始 ");
JPanel MenuPamel = new JPanel();
JPanel bombPanel = new JPanel();
Bomb[][] bombButton;

JPanel c;
BorderLayout borderLayout1 = new BorderLayout();
GridLayout gridLayout1 = new GridLayout();

public Frame() {
try {
setDefaultCloseOperation(EXIT_ON_CLOSE);
jbInit();
} catch (Exception exception) {
exception.printStackTrace();
}
}

private void jbInit() throws Exception {
c = (JPanel) getContentPane();
setTitle("扫雷");
c.setBackground(Color.WHITE);
MenuPamel.setBackground(Color.GRAY);
c.setLayout(borderLayout1);
setSize(new Dimension(600, 600));
setResizable(false);

BlockNum = 144;
BombNum = 10;
text = new JTextField("10 ", 3);
nowBomb = new JLabel("当前雷数" + ":" + BombNum);
setBomb = new JLabel("设置地雷数");
start.addActionListener(new Frame1_start_actionAdapter(this));

MenuPamel.add(setBomb);
MenuPamel.add(text);
MenuPamel.add(start);
MenuPamel.add(nowBomb);
c.add(MenuPamel, java.awt.BorderLayout.SOUTH);

bombPanel.setLayout(gridLayout1);
gridLayout1.setColumns((int) Math.sqrt(BlockNum));
gridLayout1.setRows((int) Math.sqrt(BlockNum));
bombButton = new Bomb[(int) Math.sqrt(BlockNum)][(int) Math
.sqrt(BlockNum)];
for (int i = 0; i < (int) Math.sqrt(BlockNum); i++) {
for (int j = 0; j < (int) Math.sqrt(BlockNum); j++) {
bombButton[i][j] = new Bomb(i, j);
// bombButton[i][j].setSize(10, 10);
bombButton[i][j].setFont(new Font("", Font.PLAIN, 14));// 设置字体大小

bombButton[i][j].setForeground(Color.white);
bombButton[i][j].addMouseListener(new Bomb_mouseAdapter(this));
bombButton[i][j]
.addActionListener(new Bomb_actionAdapter(this));
bombPanel.add(bombButton[i][j]);
}
}
c.add(bombPanel, java.awt.BorderLayout.CENTER);

startBomb();
}

/* 开始按钮 */

public void start_actionPerformed(ActionEvent e) {
int num = Integer.parseInt(text.getText().trim());
if (num >= 5 && num < 50) {
BombNum = num;
startBomb();
} else if (num < 5) {
JOptionPane.showMessageDialog(null, "您设置的地雷数太少了,请重设!", "错误",
JOptionPane.ERROR_MESSAGE);
num = 10;
BombNum = num;
} else {
JOptionPane.showMessageDialog(null, "您设置的地雷数太多了,请重设!", "错误",
JOptionPane.ERROR_MESSAGE);
num = 10;
BombNum = num;
}
}

/* 开始,布雷 */

public void startBomb() {
nowBomb.setText("当前雷数" + ":" + BombNum);
for (int i = 0; i < (int) Math.sqrt(BlockNum); i++) {
for (int j = 0; j < (int) Math.sqrt(BlockNum); j++) {
bombButton[i][j].isBomb = false;
bombButton[i][j].isClicked = false;
bombButton[i][j].isRight = false;
bombButton[i][j].BombFlag = 0;
bombButton[i][j].BombRoundCount = 9;
bombButton[i][j].setEnabled(true);
bombButton[i][j].setText("");
bombButton[i][j].setFont(new Font("", Font.PLAIN, 14));// 设置字体大小
bombButton[i][j].setForeground(Color.BLUE);
rightBomb = 0;
restBomb = BombNum;
restBlock = BlockNum - BombNum;
}
}

for (int i = 0; i < BombNum;) {
int x = (int) (Math.random() * (int) (Math.sqrt(BlockNum) - 1));
int y = (int) (Math.random() * (int) (Math.sqrt(BlockNum) - 1));

if (bombButton[x][y].isBomb != true) {
bombButton[x][y].isBomb = true;
i++;
}
}
CountRoundBomb();
}

/* 计算方块周围雷数 */

public void CountRoundBomb() {
for (int i = 0; i < (int) Math.sqrt(BlockNum); i++) {
for (int j = 0; j < (int) Math.sqrt(BlockNum); j++) {
int count = 0;
// 当需要检测的单元格本身无地雷的情况下,统计周围的地雷个数
if (bombButton[i][j].isBomb != true) {
for (int x = i - 1; x < i + 2; x++) {
for (int y = j - 1; y < j + 2; y++) {
if ((x >= 0) && (y >= 0)
&& (x < ((int) Math.sqrt(BlockNum)))
&& (y < ((int) Math.sqrt(BlockNum)))) {
if (bombButton[x][y].isBomb == true) {
count++;
}
}
}
}
bombButton[i][j].BombRoundCount = count;
}
}
}
}

/* 是否挖完了所有的雷 */

public void isWin() {
restBlock = BlockNum - BombNum;
for (int i = 0; i < (int) Math.sqrt(BlockNum); i++) {
for (int j = 0; j < (int) Math.sqrt(BlockNum); j++) {
if (bombButton[i][j].isClicked == true) {
restBlock--;
}
}
}

if (rightBomb == BombNum || restBlock == 0) {
JOptionPane.showMessageDialog(this, "您挖完了所有的雷,您胜利了!", "胜利",
JOptionPane.INFORMATION_MESSAGE);
startBomb();
}
}

/** 当选中的位置为空,则翻开周围的地图* */

public void isNull(Bomb ClickedButton) {
int i, j;
i = ClickedButton.num_x;
j = ClickedButton.num_y;

for (int x = i - 1; x < i + 2; x++) {
for (int y = j - 1; y < j + 2; y++) {
if (((x != i) || (y != j)) && (x >= 0) && (y >= 0)
&& (x < ((int) Math.sqrt(BlockNum)))
&& (y < ((int) Math.sqrt(BlockNum)))) {
if (bombButton[x][y].isBomb == false
&& bombButton[x][y].isClicked == false
&& bombButton[x][y].isRight == false) {
turn(bombButton[x][y]);
}
}
}
}
}

/* 翻开 */

public void turn(Bomb ClickedButton) {
ClickedButton.setEnabled(false);
ClickedButton.isClicked = true;
if (ClickedButton.BombRoundCount > 0) {
ClickedButton.setText(ClickedButton.BombRoundCount + "");
} else {
isNull(ClickedButton);
}
}

/* 左键点击 */

public void actionPerformed(ActionEvent e) {
if (((Bomb) e.getSource()).isClicked == false
&& ((Bomb) e.getSource()).isRight == false) {
if (((Bomb) e.getSource()).isBomb == false) {
turn(((Bomb) e.getSource()));
isWin();
}

else {
for (int i = 0; i < (int) Math.sqrt(BlockNum); i++) {
for (int j = 0; j < (int) Math.sqrt(BlockNum); j++) {
if (bombButton[i][j].isBomb == true) {
bombButton[i][j].setText("b");
}
}
}
((Bomb) e.getSource()).setForeground(Color.RED);
((Bomb) e.getSource()).setFont(new Font("", Font.BOLD, 20));
((Bomb) e.getSource()).setText("X");
JOptionPane.showMessageDialog(this, "你踩到地雷了,按确定重来", "踩到地雷", 2);
startBomb();
}
}
}

/* 右键点击 */

public void mouseClicked(MouseEvent e) {
Bomb bombSource = (Bomb) e.getSource();
boolean right = SwingUtilities.isRightMouseButton(e);

if ((right == true) && (bombSource.isClicked == false)) {
bombSource.BombFlag = (bombSource.BombFlag + 1) % 3;
if (bombSource.BombFlag == 1) {
if (restBomb > 0) {
bombSource.setForeground(Color.RED);
bombSource.setText("F");
bombSource.isRight = true;
restBomb--;
} else {
bombSource.BombFlag = 0;
}
} else if (bombSource.BombFlag == 2) {
restBomb++;
bombSource.setText("Q");
bombSource.isRight = false;
} else {
bombSource.setText("");
}

if (bombSource.isBomb == true) {
if (bombSource.BombFlag == 1) {
rightBomb++;
} else if (bombSource.BombFlag == 2) {
rightBomb--;
}
}
nowBomb.setText("当前雷数" + ":" + restBomb);
isWin();
}
}

public static void main(String[] args) {
Frame frame = new Frame();
frame.setVisible(true);
}
}

class Frame1_start_actionAdapter implements ActionListener {
private Frame adaptee;

Frame1_start_actionAdapter(Frame adaptee) {
this.adaptee = adaptee;
}

public void actionPerformed(ActionEvent e) {
adaptee.start_actionPerformed(e);
}
}

// //
class Bomb extends JButton {

private static final long serialVersionUID = 2550424246611071294L;
int num_x, num_y; // 第几号方块
int BombRoundCount; // 周围雷数
boolean isBomb; // 是否为雷
boolean isClicked; // 是否被点击
int BombFlag; // 探雷标记
boolean isRight; // 是否点击右键

public Bomb(int x, int y) {
num_x = x;
num_y = y;
BombFlag = 0;
BombRoundCount = 9;
isBomb = false;
isClicked = false;
isRight = false;
}
}

class Bomb_actionAdapter implements ActionListener {
private Frame adaptee;

Bomb_actionAdapter(Frame adaptee) {
this.adaptee = adaptee;
}

public void actionPerformed(ActionEvent e) {
adaptee.actionPerformed(e);
}
}

class Bomb_mouseAdapter extends MouseAdapter {
private Frame adaptee;

Bomb_mouseAdapter(Frame adaptee) {
this.adaptee = adaptee;
}

public void mouseClicked(MouseEvent e) {
adaptee.mouseClicked(e);
}
}

四、运行结果截图:

 

初始界面:

 

设置雷数为10,开始游戏,会显示数字:

 

踩到雷,游戏结束:

 

扫完雷,游戏胜利:

()

(七)总结

通过结对项目,我认识到了合作的重要性,紧密的合作能够提高我们的能力。代码测试过程中出现很多错误,但经过互相的合作和探讨,加以改进,便可以成功运行。

 

转载于:https://www.cnblogs.com/angelahxy/p/4550745.html

 • 0
  点赞
 • 0
  收藏
  觉得还不错? 一键收藏
 • 0
  评论

“相关推荐”对你有帮助么?

 • 非常没帮助
 • 没帮助
 • 一般
 • 有帮助
 • 非常有帮助
提交
评论
添加红包

请填写红包祝福语或标题

红包个数最小为10个

红包金额最低5元

当前余额3.43前往充值 >
需支付:10.00
成就一亿技术人!
领取后你会自动成为博主和红包主的粉丝 规则
hope_wisdom
发出的红包
实付
使用余额支付
点击重新获取
扫码支付
钱包余额 0

抵扣说明:

1.余额是钱包充值的虚拟货币,按照1:1的比例进行支付金额的抵扣。
2.余额无法直接购买下载,可以购买VIP、付费专栏及课程。

余额充值