ScrollView监听滑动到顶部和底部的方法

不需要监听滑动位置,只需要重写ScrollView的onOverScrolled和stopNestedScroll方法就可以了

public class ReadScrollView extends ScrollView{
  private int mScrollY = 0;
  private boolean mClampedY = false;
  public ReadScrollView(Context context) {
    super(context);
  }

  public ReadScrollView(Context context, AttributeSet attrs) {
    super(context, attrs);
  }

  public ReadScrollView(Context context, AttributeSet attrs, int defStyleAttr) {
    super(context, attrs, defStyleAttr);
  }

  /**
   * 监听变化---一般用不到
   * @param scrollX
   * @param scrollY
   * @param clampedX
   * @param clampedY
   */
//  @Override
//  protected void onScrollChanged(int l, int t, int oldl, int oldt) {
//    super.onScrollChanged(l, t, oldl, oldt);
//    if (scrollChangedListener != null){
//      scrollChangedListener.onScrollChanged(l,t,oldl,oldt);
//    }
    DebugUtil.d("l==" + l +" t==" + t +" oldl==" + oldl + " oldt=="+oldt);
//  }

  @Override
  protected void onOverScrolled(int scrollX, int scrollY, boolean clampedX, boolean clampedY) {
    super.onOverScrolled(scrollX, scrollY, clampedX, clampedY);
    //scrollY=位置0和最底y坐标;clampedY=是否到顶部或者底部
    mScrollY = scrollY;
    mClampedY = clampedY;
//    DebugUtil.d("======l==onOverScrolled"+"  scrollY="+scrollY+" clampedY="+clampedY );
  }

  /**
   * 刷新到顶部和底部
   */
  @Override
  public void stopNestedScroll() {
    super.stopNestedScroll();
    if (mClampedY){
    mClampedY = false;
if (mScrollY == 0){ scrollChangedListener.onScrollChangedTop(); }else { scrollChangedListener.onScrollChangedBottom(); } } DebugUtil.d("======l==stopNestedScroll" ); } OnScrollChangedListener scrollChangedListener; public void setScrollChangedListener(OnScrollChangedListener scrollChangedListener) { this.scrollChangedListener = scrollChangedListener; } /** * */ public interface OnScrollChangedListener{ //到达顶部 void onScrollChangedTop(); //到达底部 void onScrollChangedBottom(); //监听变化 // void onScrollChanged(int l,int t,int oldl,int oldt); } }

 

使用

scrollview.setScrollChangedListener(new ReadScrollView.OnScrollChangedListener() {
      @Override
      public void onScrollChangedTop() {
        ShowUtils.toast("顶部");
      }

      @Override
      public void onScrollChangedBottom() {
        ShowUtils.toast("底部");
      }
    });

 

转载于:https://www.cnblogs.com/Jieth/p/9192611.html

 • 0
  点赞
 • 0
  评论
 • 0
  收藏
 • 一键三连
  一键三连
 • 扫一扫,分享海报

表情包
插入表情
评论将由博主筛选后显示,对所有人可见 | 还能输入1000个字符
1 引言 4 1.1 课程设计目标 4 1.2 编程工具(编程环境)介绍 4 1.3 实施时间及主要实施步骤 4 2 需求分析 5 3 系统总体设计 6 4 数据库设计 6 5 主要功能模块的设计与实现 10 5.1 功能模块1详细设计(综合查询员工信息)..........................................................10 5.1.1 详细设计.......................................................................................................10 5.1.2 算法流程........................................................................................................15 5.1.3 界面设计及测试结果.....................................................................................15 6 调试分析 15 7 用户手册 16 8 测试结果 17 8.1 员工信息的添加...................................................................................................17 8.2 员工信息的修改...................................................................................................17 8.3 员工信息的删除...................................................................................................18 8.4 员工信息的综合查询...........................................................................................18 8.5 员工信息按性别统计的结果................................................................................19 8.6 员工信息按状态统计的结果...............................................................................19 8.7 员工信息按职称统计的结果................................................................................20 9 结论 20 10 参考文献 20
©️2021 CSDN 皮肤主题: 编程工作室 设计师:CSDN官方博客 返回首页
实付
使用余额支付
点击重新获取
扫码支付
钱包余额 0

抵扣说明:

1.余额是钱包充值的虚拟货币,按照1:1的比例进行支付金额的抵扣。
2.余额无法直接购买下载,可以购买VIP、C币套餐、付费专栏及课程。

余额充值