build protobuf to a static library

use ar

cd src
ar -cvq libprotobuf.a *.o

 

转载于:https://www.cnblogs.com/long123king/p/3755621.html

评论将由博主筛选后显示,对所有人可见 | 还能输入1000个字符 “速评一下”
©️2020 CSDN 皮肤主题: 大白 设计师:CSDN官方博客 返回首页