SAS去空格

   data test;
       x="  aaa     bbb hahaha";
       x1=compress(x);
       x2=left(x);
       put x1=;
       put x2=;
   run;

 

x1=aaabbbhahaha
x2=aaa     bbb hahaha

转载于:https://www.cnblogs.com/qiangshu/p/4434551.html

发布了141 篇原创文章 · 获赞 54 · 访问量 23万+
展开阅读全文
评论将由博主筛选后显示,对所有人可见 | 还能输入1000个字符

没有更多推荐了,返回首页

©️2019 CSDN 皮肤主题: 大白 设计师: CSDN官方博客

分享到微信朋友圈

×

扫一扫,手机浏览