VC++ 打开文件或文件夹对话框的实现方法

       实际工作开发中,由于各种应用,我们需要调用系统的打开文件对话框或者打开文件夹对话框,或两者兼有。特总结了常用的实现方法,仅供开发参考。

 1、 打开文件对话框

 常用的方法是使用系统的CFileDialog。

 在此介绍另外一种方法就是使用OPENFILENAME结构和GetOpenFileName()函数,可以实现单选文件或者多选文件,代码如下:

 注意:包含头文件 #include "CommDlg.h"

TCHAR szBuffer[MAX_PATH] = {0}; 
OPENFILENAME ofn = {0}; 
ofn.lStructSize = sizeof(ofn); 
ofn.hwndOwner = m_hWnd; 
ofn.lpstrFilter = _T("exe文件(*.exe)\0*.exe\0所有文件(*.*)\0*.*\0");  // 文件过滤
ofn.lpstrInitialDir = _T("D:\\Program Files");                      // 默认文件目录
ofn.lpstrFile = szBuffer; 
ofn.nMaxFile = sizeof(szBuffer)/sizeof(*szBuffer); 
ofn.nFilterIndex = 0; 
ofn.Flags = OFN_PATHMUSTEXIST | OFN_FILEMUSTEXIST | OFN_EXPLORER ;
BOOL bSel = GetOpenFileName(&ofn);
if (bSel)
{
   ::MessageBox(NULL, szBuffer, TEXT("SignalSelect"), MB_OK);
}

 

 上面的代码演示了打开单个文件的情况,下面的代码则演示了如何得到多选的情况下选择的文件名。

OPENFILENAME ofn;
TCHAR szOpenFileNames[80 * MAX_PATH] = {0};
TCHAR szPath[MAX_PATH] = {0};
TCHAR szFileName[80 * MAX_PATH] = {0};
TCHAR* p = NULL;
int nLen = 0;
ZeroMemory( &ofn, sizeof(ofn) );
ofn.Flags = OFN_EXPLORER | OFN_ALLOWMULTISELECT;
ofn.lStructSize = sizeof(ofn);
ofn.lpstrFile = szOpenFileNames;
ofn.nMaxFile = sizeof(szOpenFileNames);
ofn.lpstrFile[0] = '\0';
ofn.lpstrFilter = TEXT("All Files(*.*)\0*.*\0");
if( GetOpenFileName( &ofn ) )
{ 
      lstrcpyn(szPath, szOpenFileNames, ofn.nFileOffset );
      szPath[ ofn.nFileOffset ] = '\0';
      nLen = lstrlen(szPath);
      if( szPath[nLen-1] != '\\' )            //如果选了多个文件,则必须加上'//'
      {
          lstrcat(szPath, TEXT("\\"));
      }
      p = szOpenFileNames + ofn.nFileOffset;       //把指针移到第一个文件
      ZeroMemory(szFileName, sizeof(szFileName));
      while( *p )
      { 
          lstrcat(szFileName, szPath);        //给文件名加上路径 
          lstrcat(szFileName, p);          //加上文件名 
          lstrcat(szFileName, TEXT("\n")); 
          p += lstrlen(p) +1;            //移至下一个文件
      }
      ::MessageBox(NULL, szFileName, TEXT("MultiSelect"), MB_OK);
}

 

 

      2、打开文件夹对话框

 打开文件夹对话框使用BROWSEINFO结构和SHBrowseForFolder ()函数。

 注意:包含头文件 #include "Shlobj.h"

    // 选择单个目录

TCHAR szBuffer[MAX_PATH] = {0}; 
BROWSEINFO bi; 
ZeroMemory(&bi,sizeof(BROWSEINFO)); 
bi.hwndOwner = NULL; 
bi.pszDisplayName = szBuffer; 
bi.lpszTitle = _T("从下面选文件夹目录:"); 
bi.ulFlags = BIF_RETURNFSANCESTORS; 
LPITEMIDLIST idl = SHBrowseForFolder(&bi); 
if (NULL == idl) 
{ 
 return; 
} 
SHGetPathFromIDList(idl,szBuffer); 
::MessageBox(NULL, szBuffer, TEXT("FolderSelect"), MB_OK);                                     

    // 选择单个目录,带新建文件夹

TCHAR szPath[_MAX_PATH] = {0}; 
BROWSEINFO bi;
bi.hwndOwner = NULL;
bi.pidlRoot = NULL;
bi.lpszTitle = _T("选择工程目录"); 
bi.pszDisplayName = szPath;
bi.ulFlags = BIF_RETURNONLYFSDIRS | BIF_NEWDIALOGSTYLE;      //标记新建按钮 
bi.lpfn = NULL;
bi.lParam = NULL;
LPITEMIDLIST pItemIDList = SHBrowseForFolder(&bi);
if(pItemIDList) 
{ 
   SHGetPathFromIDList(pItemIDList, szPath);
   ::MessageBox(NULL, szPath, TEXT("FolderSelect"), MB_OK);
}  

IMalloc * imalloc = 0; 
if ( SUCCEEDED(SHGetMalloc( &imalloc))) 
{ 
    imalloc->Free(pItemIDList); 
    imalloc->Release(); 
} 
// 选择文件或目录
TCHAR szBuffer[MAX_PATH] = {0}; 
BROWSEINFO bi; 
ZeroMemory(&bi,sizeof(BROWSEINFO)); 
bi.hwndOwner = NULL; 
bi.pszDisplayName = szBuffer; 
bi.lpszTitle = _T("从下面选择文件或文件夹:"); 
bi.ulFlags = BIF_BROWSEINCLUDEFILES; 
LPITEMIDLIST idl = SHBrowseForFolder(&bi); 
if (NULL == idl) 
{ 
    return; 
} 
SHGetPathFromIDList(idl,szBuffer); 
::MessageBox(NULL, szBuffer, TEXT("Folder/File Select"), MB_OK); 

    好了,几种简单的实现就介绍到这里,如果有更好的方法请扩展分享,分享的快乐才是双倍的快乐!

 • 1
  点赞
 • 0
  评论
 • 1
  收藏
 • 一键三连
  一键三连
 • 扫一扫,分享海报

©️2021 CSDN 皮肤主题: 大白 设计师:CSDN官方博客 返回首页
实付
使用余额支付
点击重新获取
扫码支付
钱包余额 0

抵扣说明:

1.余额是钱包充值的虚拟货币,按照1:1的比例进行支付金额的抵扣。
2.余额无法直接购买下载,可以购买VIP、C币套餐、付费专栏及课程。

余额充值