VS2017解决方案平台设置为默认x64

  • 进入C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio\2017\Community\Common7\IDE\VC\VCWizards

  • 备份default.vcprojDefaultTest.vcxprojvcupgradedefault.vcxproj三个文件,再以文本方式打开,将其中的WIN32全部替换为x64即可

5587614-c2a85e3d13344ffc.png
5587614-8ad8d412720a7887.png
5587614-3da554efb5ecc7cb.png
  • 此时新建项目则默认Debug版本为x64
5587614-7eabafe6a754548b.png
展开阅读全文

没有更多推荐了,返回首页