MAC JDK默认安装路径

 

打开终端,执行     /usr/libexec/java_home -V

 

Matching Java Virtual Machines (1):

    1.8.0_144, x86_64: "Java SE 8" /Library/Java/JavaVirtualMachines/jdk1.8.0_144.jdk/Contents/Home

 

/Library/Java/JavaVirtualMachines/jdk1.8.0_144.jdk/Contents/Home

 

jdk路径配置:

JAVA_HOME=Library/Java/JavaVirtualMachines/jdk1.8.0_144.jdk/Contents/Home

PATH=$PATH:$JAVA_HOME/bin

CLASSPATH=.:$JAVA_HOME/lib/dt.jar:$JAVA_HOME/lib/tools.jar

export JAVA_HOME PATH CLASSPATH

~                                                                               

~                                                                               

~                                       

转载于:https://my.oschina.net/Cosco/blog/1504258

相关资源:Oracle JDK 1.8 for Mac
表情包
插入表情
评论将由博主筛选后显示,对所有人可见 | 还能输入1000个字符
相关推荐
©️2020 CSDN 皮肤主题: 大白 设计师:CSDN官方博客 返回首页