php 求组变字符串,PHP | 将字符串转换为字符数组

给定一个字符串,我们必须将其转换为字符数组。

示例Input:

"WubbalubbaDubDub"

Output:

Array

(

[0] => W

[1] => u

[2] => b

[3] => b

[4] => a

[5] => l

[6] => u

[7] => b

[8] => b

[9] => a

[10] => D

[11] => u

[12] => b

[13] => D

[14] => u

[15] => b

)

PHP代码将字符串转换为字符数组<?php

// PHP代码将字符串转换为

//字符数组

//输入字符串

$input = "WubbalubbaDubDub";

//将字符串转换为字符数组

//使用str_split()

$output = str_split($input);

//打印类型

echo "type of input : " .gettype($input) ."
";

echo "type of output: " .gettype($output) ."
";

//打印结果

echo "input: " .$input ."
";

echo "output: " ."
";

print_r($output);

?>

输出结果type of input : string

type of output: array

input: WubbalubbaDubDub

output:

Array

(

[0] => W

[1] => u

[2] => b

[3] => b

[4] => a

[5] => l

[6] => u

[7] => b

[8] => b

[9] => a

[10] => D

[11] => u

[12] => b

[13] => D

[14] => u

[15] => b

)

说明:

我们使用PHP str_split()函数,以单个字符从一个字符串分割成字符数组。字符串($input)被拆分为单个字符,并存储到($output)中,然后使用print_r()函数以数组形式打印。

 • 0
  点赞
 • 0
  收藏
 • 0
  评论

“相关推荐”对你有帮助么?

 • 非常没帮助
 • 没帮助
 • 一般
 • 有帮助
 • 非常有帮助
提交
©️2022 CSDN 皮肤主题:数字20 设计师:CSDN官方博客 返回首页
评论
实付
使用余额支付
点击重新获取
扫码支付
钱包余额 0

抵扣说明:

1.余额是钱包充值的虚拟货币,按照1:1的比例进行支付金额的抵扣。
2.余额无法直接购买下载,可以购买VIP、C币套餐、付费专栏及课程。

余额充值