layui table行点击tr_layui的table单击行勾选checkbox功能方法

如下所示:

//单击行勾选checkbox事件

$(document).on("click",".layui-table-body table.layui-table tbody tr", function () {

var index = $(this).attr('data-index');

var tableBox = $(this).parents('.layui-table-box');

//存在固定列

if (tableBox.find(".layui-table-fixed.layui-table-fixed-l").length>0) {

tableDiv = tableBox.find(".layui-table-fixed.layui-table-fixed-l");

} else {

tableDiv = tableBox.find(".layui-table-body.layui-table-main");

}

var checkCell = tableDiv.find("tr[data-index=" + index + "]").find("td div.laytable-cell-checkbox div.layui-form-checkbox I");

if (checkCell.length>0) {

checkCell.click();

}

});

$(document).on("click", "td div.laytable-cell-chec

 • 0
  点赞
 • 1
  收藏
  觉得还不错? 一键收藏
 • 0
  评论

“相关推荐”对你有帮助么?

 • 非常没帮助
 • 没帮助
 • 一般
 • 有帮助
 • 非常有帮助
提交
评论
添加红包

请填写红包祝福语或标题

红包个数最小为10个

红包金额最低5元

当前余额3.43前往充值 >
需支付:10.00
成就一亿技术人!
领取后你会自动成为博主和红包主的粉丝 规则
hope_wisdom
发出的红包
实付
使用余额支付
点击重新获取
扫码支付
钱包余额 0

抵扣说明:

1.余额是钱包充值的虚拟货币,按照1:1的比例进行支付金额的抵扣。
2.余额无法直接购买下载,可以购买VIP、付费专栏及课程。

余额充值