c语言求50的阶乘 精度问题,求大神:C语言求50以内整数的阶乘(大数)

匿名用户

1级

2017-10-29 回答

刚答过一个大数阶乘的,精确算到10000!没问题

#include 

#define N 10000

int main()

{

static long int r[N] = { 1 };

int i, j,n;

int k = 0, l = 0;

printf("输入一个数求其阶乘\n");

scanf("%d", &n);

for (i = 1; i <= n; i++)

{

for (j = 0; j <= l; j++)

{

r[j] = r[j] * i + k;

k = r[j] / 10000;

r[j] = r[j] % 10000;

}

if (k)

{

l++;

r[j] = k;

k = 0;

}

}

j = l;

printf("%d!=%d", i-1, r[j--]);

for (; j >= 0; j--)

{

printf("%04d", r[j]);

}

printf("\n");

return 0;

}

追问:

您好,能麻烦一下把答案复制给我吗?

我好像不能复制……

追答:

#include #define N 10000 int main() { static long int r[N] = { 1 }; int i, j,n; int k = 0, l = 0; printf("输入一个数求其阶乘\n"); scanf("%d", &n); for (i = 1; i <= n; i++) { for (j = 0; j <= l; j++) { r[j] = r[j] * i + k; k = r[j] / 10000; r[j] = r[j] % 10000; } if (k) { l++; r[j] = k; k = 0; } } j = l; printf("%d!=%d", i-1, r[j--]); for (; j >= 0; j--) { printf("%04d", r[j]); } printf("\n"); return 0; }

追问:

谢谢谢谢(*°∀°)=3

阅读终点,创作起航,您可以撰写心得或摘录文章要点写篇博文。去创作
 • 0
  点赞
 • 1
  收藏
  觉得还不错? 一键收藏
 • 0
  评论

“相关推荐”对你有帮助么?

 • 非常没帮助
 • 没帮助
 • 一般
 • 有帮助
 • 非常有帮助
提交
评论
添加红包

请填写红包祝福语或标题

红包个数最小为10个

红包金额最低5元

当前余额3.43前往充值 >
需支付:10.00
成就一亿技术人!
领取后你会自动成为博主和红包主的粉丝 规则
hope_wisdom
发出的红包
实付
使用余额支付
点击重新获取
扫码支付
钱包余额 0

抵扣说明:

1.余额是钱包充值的虚拟货币,按照1:1的比例进行支付金额的抵扣。
2.余额无法直接购买下载,可以购买VIP、付费专栏及课程。

余额充值