gitlab汉化

版权声明:本文为博主原创文章,未经博主允许不得转载。http://www.glshuyuan.club/ https://blog.csdn.net/weixin_35494719/article/details/79967664
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
到一个目录下
cd /root
查看yum安装的gitlab版本号
cat /opt/gitlab/embedded/service/gitlab-rails/VERSION
下载和自己版本一致的汉化包
git clone https://gitlab.com/xhang/gitlab.git -b v10.6.4-zh
停止gitlab程序
gitlab-ctl stop
切换到gitlab汉化包所在的目录
cd /root/gitlab
比较汉化标签和原标签,导出 patch 用的 diff 文件到/root下 
git diff v10.6.4 v10.6.4-zh > /root/10.6.4-zh.diff
比较汉化标签和原标签,导出 patch 用的 diff 文件到/root下 
patch -d /opt/gitlab/embedded/service/gitlab-rails -p1 < /root/10.6.4-zh.diff
启动gitlab
gitlab-ctl start
跟新gitlab配置
gitlab-ctl reconfigure
完毕!

博主设置当前文章不允许评论。

没有更多推荐了,返回首页

私密
私密原因:
请选择设置私密原因
  • 广告
  • 抄袭
  • 版权
  • 政治
  • 色情
  • 无意义
  • 其他
其他原因:
120
出错啦
系统繁忙,请稍后再试