java 求一二次方程的根_java求一元二次方程的根

java求一元二次方程的根

关注:168  答案:2  mip版

解决时间 2021-02-03 01:41

e6cb1a03ad541b3098697807b7bf1798.png

提问者青春统帅

2021-02-02 10:42

out;+k);

if(p&gt.in);方程只有一个跟"

System.nextDouble()import java.println(&quot.sqrt(p))/.out.println ("

if (a;(2*a).util.nextDouble();

}

}

else{

System;

System.out.println("=0){

if(p>

double b=sc;x2="0){

double x1=(-b+Math;无解"

double c=sc.out;

double a=sc;

public class a1{

public void main(String args[]){

Scanner sc=new Scanner(System;

double x2=(-b-Math;(2*a).println("x1="

System;+x1)!=0)

{

double p=b*b-4*a*c;);+x2).nextDouble().sqrt(p))/(2*a).*;

}

else{

double k=-b/

运行为什么有这个错误?

最佳答案

e6cb1a03ad541b3098697807b7bf1798.png

二级知识专家戒烟戒酒戒粗口

2021-02-02 12:12

public void main(String args[]){

这句应改为

public static void main(String[] args)

{

养成好习惯!

全部回答

e6cb1a03ad541b3098697807b7bf1798.png

1楼假装安慰

2021-02-02 13:42

程序中您自己写的那个 sqrt 方法,返回值都是 0,那怎么行呢。。

开平方的话直接用 math.sqrt()

修改如下:

import java.util.scanner;

import java.lang.math;

public class shiyan {

public static void main(string[] args) {

double s=0,x1,x2;

system.out.println("输入系数 a b c: ");

scanner in=new scanner(system.in);

double a=in.nextint();

double b=in.nextint();

double c=in.nextint();

s = b*b-4*a*c;

if(a==0)

{

system.out.println("二次方程系数a不能为0!");

return;

}

else if(s==0)

{

x1 = -b/(2*a);

system.out.println("x1="+x1);

return;

}

else if(s>0)

{

double t = math.sqrt(s);

x1 = (-b+t)/(2*a);

x2 = (-b-t)/(2*a);

system.out.println("x1="+x1);

system.out.println("x2="+x2);

return;

}

else if(s<0)

{

system.out.println("该一元二次方程没有实根");

return;

}

}

}

我要举报

如以上问答内容为低俗/色情/暴力/不良/侵权的信息,可以点下面链接进行举报,我们会做出相应处理,感谢你的支持!

→点此我要举报以上信息!←

推荐资讯

大家都在看

相关资源:java实验4-2.doc
表情包
插入表情
评论将由博主筛选后显示,对所有人可见 | 还能输入1000个字符
相关推荐
©️2020 CSDN 皮肤主题: 数字20 设计师:CSDN官方博客 返回首页