java dos 设置,菜鸟问题: JAVA 如何设置环境变量,还有如何在DOS窗口下编程?

菜鸟问题: JAVA 如何设置环境变量,还有如何在DOS窗口下编程?

菜鸟问题: JAVA 如何设置环境变量,还有如何在DOS窗口下编程?

《〈〈〈〈〈〈〈〈〈〈〈〈请高手赐教》》》》》》》》》》》》》----------------解决方案--------------------------------------------------------

没有人帮我吗?版主救命

----------------解决方案--------------------------------------------------------

在环境变量中的Path中

----------------解决方案--------------------------------------------------------

在dos下输入:edit回车看看

----------------解决方案--------------------------------------------------------

path=c:\j2se\bin

classpath=c:\j2se\lib

if bin and lib in j2se

----------------解决方案--------------------------------------------------------

写个批处理文件,内容如下:

@set JAVA_HOME=c:\j2sdk1.4.2(JDK安装路径)

@set path=%JAVA_HOME%\bin

@set classpath=.;%JAVA_HOME%\lib\dt.jar;%JAVA_HOME%\lib\tools.jar;%CATALINA_HOME%\common\lib\servlet.jar;

保存为*.bat,每次运行java程序时,只需运行该批处理即可~!

----------------解决方案--------------------------------------------------------

这类问题早都在各大论坛被问烂得了,搂住去艘一下吧!

----------------解决方案--------------------------------------------------------

 • 0
  点赞
 • 0
  收藏 更改收藏夹
 • 0
  评论

“相关推荐”对你有帮助么?

 • 非常没帮助
 • 没帮助
 • 一般
 • 有帮助
 • 非常有帮助
提交
评论
添加红包

请填写红包祝福语或标题

红包个数最小为10个

红包金额最低5元

当前余额3.43前往充值 >
需支付:10.00
成就一亿技术人!
领取后你会自动成为博主和红包主的粉丝 规则
hope_wisdom
发出的红包
实付
使用余额支付
点击重新获取
扫码支付
钱包余额 0

抵扣说明:

1.余额是钱包充值的虚拟货币,按照1:1的比例进行支付金额的抵扣。
2.余额无法直接购买下载,可以购买VIP、C币套餐、付费专栏及课程。

余额充值