Java打印对象的内存地址

Java打印对象的内存地址的示例代码

public static void main(String[] args) {
    String a = "11";
    String b = new String("11");
    System.out.println("a=b:" + a == b);
    System.out.println("a的内存地址是" + System.identityHashCode(a));
    System.out.println("b的内存地址是" + System.identityHashCode(b));
  }

输出结果:
在这里插入图片描述

相关推荐
©️2020 CSDN 皮肤主题: 点我我会动 设计师:白松林 返回首页