python数据结构6:插入排序

def insert_sort(lists):  
  for i in range(1,len(lists)) : 
    j = i-1 
    key = lists[i] 
    while j >= 0: 
      if key < lists[j]: 
        lists[j+1]=lists[j] 
        lists[j]=key 
      j=j-1 
  return lists 
阅读更多
个人分类: 数据结构
想对作者说点什么? 我来说一句

没有更多推荐了,返回首页

加入CSDN,享受更精准的内容推荐,与500万程序员共同成长!
关闭
关闭