LeetCode # 108 从有序数组中构造二叉查找树

将一个按照升序排列的有序数组,转换为一棵高度平衡二叉搜索树。

本题中,一个高度平衡二叉树是指一个二叉树每个节点 的左右两个子树的高度差的绝对值不超过 1。

示例:

给定有序数组: [-10,-3,0,5,9],

一个可能的答案是:[0,-3,9,-10,null,5],它可以表示下面这个高度平衡二叉搜索树:

      0
     / \
   -3   9
   /   /
 -10  5

解题思路: 构造二叉平衡树,由于数组是有序的,所以最简单的方法就是用数组的中间元素作为根节点,左半数组的中间元素作为左子树的根节点,右半数组的中间元素作为右子树的根节点。中间元素的确定可以采用索引的平均数的前一个元素,即(start+end)/2获得。

class Solution {
  public TreeNode sortedArrayToBST(int[] nums) {
    return createTree(nums,0,nums.length-1);
  }
  private TreeNode createTree(int[] nums,int start,int end){
    if(start > end){
      return null;
    } 
    int index = (end+start)/2;
    TreeNode root = new TreeNode(nums[index]);
    root.left = createTree(nums,start,index-1);
    root.right = createTree(nums,index+1,end);
    return root;
  }
}

 

展开阅读全文

没有更多推荐了,返回首页

©️2019 CSDN 皮肤主题: 大白 设计师: CSDN官方博客
应支付0元
点击重新获取
扫码支付

支付成功即可阅读