PAT1002 部分正确 请问错在哪里?

/*读入一个自然数n,计算其各位数字之和,用汉语拼音写出和的每一位数字。

输入格式:每个测试输入包含1个测试用例,即给出自然数n的值。这里保证n小于10 ^ 100 ^ 。*/
#include <stdio.h>
#include <string.h>
void panduan(int d)
{
	switch (d) {
	case 1:
		printf("yi"); break;
	case 2:
		printf("er"); break;
	case 3:
		printf("san"); break;
	case 4:
		printf("si"); break;
	case 5:
		printf("wu"); break;
	case 6:
		printf("liu"); break;
	case 7:
		printf("qi"); break;
	case 8:
		printf("ba"); break;
	case 9:
		printf("jiu"); break;
	case 0:
		printf("ling"); break;
	}
}
int main() {
	char ch[101];
	int a=0,i,bai,shi,ge;
	gets_s(ch);
	int len = strlen(ch);
	for (i = 0; i < len; i++) {
		a += (int)ch[i] - 48;
	}
	bai = a / 100;
	shi = a % 100 / 10;
	ge = a % 10;
	if (bai != 0) {
	panduan(bai);
	printf(" ");
}
	if (shi != 0) {
		panduan(shi);
		printf(" ");
	}
	panduan(ge);
	
	getchar(); getchar(); getchar(); getchar();
	return 0;
	
}
请问哪里有漏洞?求教
阅读更多
相关热词
换一批

没有更多推荐了,返回首页