webveiw 拿到js返回的值_webview调用javascript获得返回值

test

function test_function_add(a,b)

{

return a+b;

}

function android_ret(tag,val)

{

alert(tag+":"+val);

}

function android_excute(tag,js)

{

var retval = eval(js);

android_ret(tag,retval);

}

function getCellString(row, column)

{

return Report.getCellString(row,column);

}

function getCookie(name)//取cookies函数

{

var arr = document.cookie.match(new RegExp("(^| )"+name+"=([^;]*)(;|$)"));

if(arr != null){

test.getCookie(name,unescape(arr[2]));

}else{

test.getCookie(name,"null");

}

}

安卓中,想要调用html里面的方法,并且获得返回值。应该怎么去获得?

webView.loadUrl("javascript:android_excute('test','test_function_add(1,6)'");

webView.addJavascriptInterface(new JavaScriptInterface(), "Report");

webView.loadUrl("javascript:getCellString('Report',getCellString(5,7)");

这样都获得不了。麻烦问下具体应该怎样去获得

问题补充

例如 ,我要获得一个int类型的返回值,调用第一个test_function_add方法。应该怎么去获得?

 • 0
  点赞
 • 0
  收藏
  觉得还不错? 一键收藏
 • 打赏
  打赏
 • 0
  评论

“相关推荐”对你有帮助么?

 • 非常没帮助
 • 没帮助
 • 一般
 • 有帮助
 • 非常有帮助
提交
评论
添加红包

请填写红包祝福语或标题

红包个数最小为10个

红包金额最低5元

当前余额3.43前往充值 >
需支付:10.00
成就一亿技术人!
领取后你会自动成为博主和红包主的粉丝 规则
hope_wisdom
发出的红包

打赏作者

weixin_39546501

你的鼓励将是我创作的最大动力

¥2 ¥4 ¥6 ¥10 ¥20
输入1-500的整数
余额支付 (余额:-- )
扫码支付
扫码支付:¥2
获取中
扫码支付

您的余额不足,请更换扫码支付或充值

打赏作者

实付
使用余额支付
点击重新获取
扫码支付
钱包余额 0

抵扣说明:

1.余额是钱包充值的虚拟货币,按照1:1的比例进行支付金额的抵扣。
2.余额无法直接购买下载,可以购买VIP、C币套餐、付费专栏及课程。

余额充值