es620180417

箭头函数

基础语法

(参数1, 参数2,, 参数N) => { 函数声明 }
(参数1, 参数2,, 参数N) => 表达式(单一)
//相当于:(参数1, 参数2, …, 参数N) =>{ return 表达式; }

// 当只有一个参数时,圆括号是可选的:
(单一参数) => {函数声明}
单一参数 => {函数声明}

// 没有参数的函数应该写成一对圆括号。
() => {函数声明}

高级语法

//加括号的函数体返回对象字面表达式:
参数=> ({foo: bar})

//支持剩余参数和默认参数
(参数1, 参数2, ...rest) => {函数声明}
(参数1 = 默认值1,参数2,, 参数N = 默认值N) => {函数声明}

//同样支持参数列表解构
let f = ([a, b] = [1, 2], {x: c} = {x: a + b}) => a + b + c;
f();  // 6


更短的函数

var materials = [
  'Hydrogen',
  'Helium',
  'Lithium',
  'Beryllium'
];

materials.map(function(material) { 
  return material.length; 
}); // [8, 6, 7, 9]

materials.map((material) => {
  return material.length;
}); // [8, 6, 7, 9]

materials.map(material => material.length); // [8, 6, 7, 9]

阅读更多
想对作者说点什么?

博主推荐

换一批

没有更多推荐了,返回首页