php合并数组并且去重,php合并数组

这篇文章主要介绍了关于php合并数组,有着一定的参考价值,现在分享给大家,有需要的朋友可以参考一下

合并数组的方法array_merge:

数字键,直接往后添加,key重置

字符串键,后面的数组的值会替代前面的值

+:

数字键,后面的数组的值不会替代前面的值

字符串键,后面的数组的值会替代前面的值

合并数组并去重//1.单数组去重复

array_unique($arrTest)//2.多数组去重复

array_keys(array_flip($arr1)+array_flip($arr2))php array_merge合并方法

例子1,数组使用字符串键名,相同的键名会被后面的覆盖<?php

$arr1 = array('name'=>'fdipzone');

$arr2 = array('name'=>'terry');

$result = array_merge($arr1, $arr2);

print_r($result);

?>

输出:Array

(

[name] => terry

)

例子2,数组使用数字键名,键名相同不会覆盖,且键名会重新索引<?php

$arr1 = array(0=>'fdipzone',1=>'terry');

$arr2 = array(0=>'php',1=>'python');

$result = array_merge($arr1, $arr2);

print_r($result);

?>

输出:Array

(

[0] => fdipzone

[1] => terry

[2] => php

[3] => python

)

使用array_merge合并两部分答案<?php

$form_data1 = array(11=>'A',12=>'B',13=>'C',14=>'D');

$form_data2 = array(25=>'B',26=>'A',27=>'D',28=>'C');

$result = array_merge($form_data1, $form_data2);

print_r($result);

?>

输出Array

(

[0] => A

[1] => B

[2] => C

[3] => D

[4] => B

[5] => A

[6] => D

[7] => C

)

合并数组并保留键值的方法:<?php

$form_data1 = array(11=>'A',12=>'B',13=>'C',14=>'D');

$form_data2 = array(25=>'B',26=>'A',27=>'D',28=>'C');

$result = $form_data1 + $form_data2;

print_r($result);

?>

输出:Array

(

[11] => A

[12] => B

[13] => C

[14] => D

[25] => B

[26] => A

[27] => D

[28] => C

)$arr = ['a'=>12,'b'=>13];$arr1 = ['a'=>14,'b'=>15,0=>1,1=>2];$fild = $arr + $arr1;print_r($fild); Array ( [a] => 12 [b] => 13 [0] => 1 [1] => 2 )

使用 “+” 运算符合并数组,可以保留数组的键值,如果合并的数组中含有相同的键值,后面的不会覆盖前面的键值(保留前面的值,丢弃后面的)。

相关推荐:

参与评论 您还未登录,请先 登录 后发表或查看评论

“相关推荐”对你有帮助么?

  • 非常没帮助
  • 没帮助
  • 一般
  • 有帮助
  • 非常有帮助
提交
©️2022 CSDN 皮肤主题:深蓝海洋 设计师:CSDN官方博客 返回首页
实付
使用余额支付
点击重新获取
扫码支付
钱包余额 0

抵扣说明:

1.余额是钱包充值的虚拟货币,按照1:1的比例进行支付金额的抵扣。
2.余额无法直接购买下载,可以购买VIP、C币套餐、付费专栏及课程。

余额充值