Java的四種线程池的简单理解

参考自:点击打开链接

在正常的工作学习中,我们通常需要执行多种操作,而一个线程一次只能执行一个任务,而这就意味着,我们需要同时使用多个线程,而同时使用多个线程需要占据很大的内存,这显然与我们期望的有所区别,所以,线程池这个概念就随之产生了。那么,什么时线程池呢?

线程池是一种多线程处理形式,处理过程中将任务添加到队列,然后在创建线程后自动启动这些任务。简而言之,线程池就是开辟出一块固定的订房用于存放线程,从而减少线程的重复创建,达到节省资源的目的。那么如何创建线程池呢?

在Java中,线程是有Executor这个类来是实现的,Executors类中支持创建四种现线程池,分别为:

1.newCachedThreadPool 创建一个无限大小的线程池,这个线程池是可缓存的线程池,如果线程池的长度超过了护处理的需求,可以灵活的回收线程。如果没有可以回收的线程,就新建一个线程。实例代码如下:

 1. package test;  
 2. import java.util.concurrent.ExecutorService;  
 3. import java.util.concurrent.Executors;  
 4. public class ThreadPoolExecutorTest {  
 5.  public static void main(String[] args) {  
 6.   ExecutorService cachedThreadPool = Executors.newCachedThreadPool();  
 7.   for (int i = 0; i < 10; i++) {  
 8.    final int index = i;  
 9.    try {  
 10.     Thread.sleep(index * 1000);  
 11.    } catch (InterruptedException e) {  
 12.     e.printStackTrace();  
 13.    }  
 14.    cachedThreadPool.execute(new Runnable() {  
 15.     public void run() {  
 16.      System.out.println(index);  
 17.     }  
 18.    });  
 19.   }  
 20.  }  
 21. }  

2.newFixedThreadPool 创建出一个定长的线程池,可以控制最大的线程并发数量,超出的线程会在队列中等待。实例代码如下:

 1. package test;  
 2. import java.util.concurrent.ExecutorService;  
 3. import java.util.concurrent.Executors;  
 4. public class ThreadPoolExecutorTest {  
 5.  public static void main(String[] args) {  
 6.   ExecutorService fixedThreadPool = Executors.newFixedThreadPool(3);  
 7.   for (int i = 0; i < 10; i++) {  
 8.    final int index = i;  
 9.    fixedThreadPool.execute(new Runnable() {  
 10.     public void run() {  
 11.      try {  
 12.       System.out.println(index);  
 13.       Thread.sleep(2000);  
 14.      } catch (InterruptedException e) {  
 15.       e.printStackTrace();  
 16.      }  
 17.     }  
 18.    });  
 19.   }  
 20.  }  
 21. }  

3.newScheduledThreadPool 支持定时及周期性的任务执行,代码示例如下:

 1. package test;  
 2. import java.util.concurrent.Executors;  
 3. import java.util.concurrent.ScheduledExecutorService;  
 4. import java.util.concurrent.TimeUnit;  
 5. public class ThreadPoolExecutorTest {  
 6.  public static void main(String[] args) {  
 7.   ScheduledExecutorService scheduledThreadPool = Executors.newScheduledThreadPool(5);  
 8.   scheduledThreadPool.schedule(new Runnable() {  
 9.    public void run() {  
 10.     System.out.println("delay 3 seconds");  
 11.    }  
 12.   }, 3, TimeUnit.SECONDS);  
 13.  }  
 14. }  

4。 newSingleThreadExecutor 创建一个单线程的的线程池,只会用唯一的线程执行任务,所有的任务都按照顺序来执行。实例代码如下:

 1. package test;  
 2. import java.util.concurrent.ExecutorService;  
 3. import java.util.concurrent.Executors;  
 4. public class ThreadPoolExecutorTest {  
 5.  public static void main(String[] args) {  
 6.   ExecutorService singleThreadExecutor = Executors.newCachedThreadPool();  
 7.   for (int i = 0; i < 100; i++) {  
 8.    final int index = i;  
 9.    singleThreadExecutor.execute(new Runnable() {  
 10.     public void run() {  
 11.      try {  
 12.       while(true) {  
 13.        System.out.println(index);  
 14.        Thread.sleep(10 * 1000);  
 15.       }  
 16.      } catch (InterruptedException e) {  
 17.       e.printStackTrace();  
 18.      }  
 19.     }  
 20.    });  
 21.    try {  
 22.     Thread.sleep(500);  
 23.    } catch (InterruptedException e) {  
 24.     e.printStackTrace();  
 25.    }  
 26.   }  
 27.  }  
 28. }  


阅读更多

没有更多推荐了,返回首页