X86汇编应用(3)

版权声明:本文为博主原创文章,未经博主允许不得转载。 https://blog.csdn.net/weixin_41400276/article/details/80322391

1.一个用于进制转换和乘除法的综合程序

;程序功能:1.将16个数字组成的数组分别进行16进制输出和10进制输出,
;			并且进行排序,之后再次输出排好的16进制和10进制
;     2.将一个2进制的数字转化成10进制
;		  3.乘除法子程序
STACK1 SEGMENT PARA STACK
STACK_AREA DW 100H DUP(?)
STACK_BTM EQU $-STACK_AREA
STACK1 ENDS

DATA1 SEGMENT
TABLE_LEN DW 16
TABLE DW 260,701,400,5,4,0,11,43,61H,40,63H,50,60,0FECAH,12,34
BIN1 DW 1011101010110101B
DEC1 DB 6 DUP(0)
BIN2 DB '1011101010110101B$' 
TRAN DB '-->$'
FG 	DB '--$'
D1 DW ? 
D2 DW ? 
D3 DD ? 
DATA1 ENDS

CODE1 SEGMENT
   ASSUME CS:CODE1,DS:DATA1,SS:STACK1
MAIN PROC FAR
   MOV AX,STACK1
   MOV SS,AX
   MOV SP,STACK_BTM
	 MOV AX,DATA1
   MOV DS,AX
	 
	CALL TRAN16
	CALL TRAN10
	CALL PX
	CALL TRAN16
	CALL TRAN10	 
	CALL TRAN2TO10
	CALL MULTI
	CALL DIVI
EXIT1: MOV AX,4C00H
   INT 21H
MAIN ENDP

TRAN16 PROC
EXIT2:	
	MOV CX,17		
	DEC CX
	MOV SI,OFFSET TABLE
START2:	
	MOV  BX,[SI]
	MOV	 DL,BH
  SHR  DL,1		
	SHR  DL,1
	SHR  DL,1
	SHR  DL,1
  CMP  DL, 0AH
  JB  STEP5
  ADD  DL, 07H
STEP5:
  ADD  DL, 30H
  MOV  AH, 02H
  INT  21H

  MOV  DL, BH
  AND  DL, 0FH
  CMP  DL, 0AH
  JB  STEP6
  ADD  DL, 07H
STEP6:
  ADD  DL, 30H
  INT  21H

	MOV	 DL,BL
  SHR  DL,1
	SHR  DL,1
	SHR  DL,1
	SHR  DL,1
  CMP  DL, 0AH
  JB  STEP7
  ADD  DL, 07H
STEP7:
  ADD  DL, 30H
  MOV  AH, 02H
  INT  21H

  MOV  DL, BL
  AND  DL, 0FH
  CMP  DL, 0AH
  JB  STEP8
  ADD  DL, 07H
STEP8:
  ADD  DL, 30H
  INT  21H
	
	
  MOV DL,48h			;输出'H'
  MOV AH,02h
  INT 21h
	MOV AH,2			;输出空格
	MOV DL,32
	INT 21h

	ADD SI,2
	LOOP START2
	
	MOV AH,02h			;输出回车
  MOV DL,0dh
  INT 21h
  MOV AH,02h
  MOV DL,0ah
  INT 21h
	RET
TRAN16 ENDP

TRAN10 PROC

	MOV CX,17
	DEC CX
	MOV SI,OFFSET TABLE
START1:	
	MOV AX,[SI]			;10进制结果输出
	PUSH CX
	XOR CX,CX
	MOV BX,10
	nx1:
	XOR DX,DX
	DIV BX
	OR DX,0e30h
	INC CX
	PUSH DX
	CMP AX,0
	JNZ nx1
	nx2: 
	POP AX
	INT 10H
	LOOP nx2
	POP CX
	MOV AH,2
	MOV DL,32
	INT 21h
	ADD SI,2
	LOOP START1
	
	MOV AH,02h			;输出回车
  MOV DL,0dh
  INT 21h
  MOV AH,02h
  MOV DL,0ah
  INT 21h
	RET
TRAN10 ENDP
TRAN2TO10 PROC
	 MOV DX, OFFSET BIN2
	 MOV AH, 9
  	 INT 21H
	 MOV DX, OFFSET TRAN
	 MOV AH, 9
	 INT 21H
   MOV DX,BIN1
   MOV DI,OFFSET DEC1
   MOV CX,0
 LOP1:PUSH CX
   MOV AX,DX
   MOV DX,0
   MOV CX,10
   DIV CX
   XCHG AX,DX
   ADD AL,30H
   MOV [DI],AL
   INC DI
   POP CX
   INC CX
   CMP DX,0
   JNZ LOP1
 DEC2:DEC DI
   MOV AL,[DI]
   MOV DL,AL
   MOV AH,2
   INT 21H
   LOOP DEC2
   MOV AH,02h		;输出回车
   MOV DL,0dh
   INT 21h
   MOV AH,02h
   MOV DL,0ah
   INT 21h
	 RET
TRAN2TO10 ENDP

DIVI PROC				;除法
 

 SUB DX,DX
 MOV AX,0DCBAH
 MOV BX,0111H
 DIV BX


add word ptr D3,DXMOV SI,OFFSET D3
START:	
	;PUSH DX
	MOV  BX,AX
	MOV	 DL,BH
  SHR  DL,1
	SHR  DL,1
	SHR  DL,1
	SHR  DL,1
  CMP  DL, 0AH
  JB  STEP1
  ADD  DL, 07H
STEP1:
  ADD  DL, 30H
  MOV  AH, 02H
  INT  21H

  MOV  DL, BH
  AND  DL, 0FH
  CMP  DL, 0AH
  JB  STEP2
  ADD  DL, 07H
STEP2:
  ADD  DL, 30H
  INT  21H

	MOV	 DL,BL
  SHR  DL,1
	SHR  DL,1
	SHR  DL,1
	SHR  DL,1
  CMP  DL, 0AH
  JB  STEP3
  ADD  DL, 07H
STEP3:
  ADD  DL, 30H
  MOV  AH, 02H
  INT  21H

  MOV  DL, BL
  AND  DL, 0FH
  CMP  DL, 0AH
  JB  STEP4
  ADD  DL, 07H
STEP4:
  ADD  DL, 30H
  INT  21H
	MOV DL,48h
  MOV AH,02h
  INT 21h
	
	MOV DX, OFFSET FG
	MOV AH, 9
	INT 21H
	
	
	MOV  BX,[SI]
	MOV	 DL,BH
  SHR  DL,1
	SHR  DL,1
	SHR  DL,1
	SHR  DL,1
  CMP  DL, 0AH
  JB  STEP9
  ADD  DL, 07H
STEP9:
  ADD  DL, 30H
  MOV  AH, 02H
  INT  21H

  MOV  DL, BH
  AND  DL, 0FH
  CMP  DL, 0AH
  JB  STEP10
  ADD  DL, 07H
STEP10:
  ADD  DL, 30H
  INT  21H

	MOV	 DL,BL
  SHR  DL,1
	SHR  DL,1
	SHR  DL,1
	SHR  DL,1
  CMP  DL, 0AH
  JB  STEP11
  ADD  DL, 07H
STEP11:
  ADD  DL, 30H
  MOV  AH, 02H
  INT  21H

  MOV  DL, BL
  AND  DL, 0FH
  CMP  DL, 0AH
  JB  STEP12
  ADD  DL, 07H
STEP12:
  ADD  DL, 30H
  INT  21H

	MOV DL,48h
  MOV AH,02h
  INT 21h
	MOV AH,02h;换行
   MOV DL,0dh
   INT 21h
   MOV AH,02h
   MOV DL,0ah
   INT 21h
	RET
DIVI ENDP

MULTI PROC					;乘法
	SUB DX,DX
	MOV AX,1234H
	MOV BX,0F10FH
	MUL BX
	mov word ptr D3, ax
	mov word ptr D3+2, dx
	MOV SI,OFFSET D3


	MOV  BX,[SI+2]
	MOV	 DL,BH
  SHR  DL,1
	SHR  DL,1
	SHR  DL,1
	SHR  DL,1
  CMP  DL, 0AH
  JB  STEP21
  ADD  DL, 07H
STEP21:
  ADD  DL, 30H
  MOV  AH, 02H
  INT  21H

  MOV  DL, BH
  AND  DL, 0FH
  CMP  DL, 0AH
  JB  STEP22
  ADD  DL, 07H
STEP22:
  ADD  DL, 30H
  INT  21H

	MOV	 DL,BL
  SHR  DL,1
	SHR  DL,1
	SHR  DL,1
	SHR  DL,1
  CMP  DL, 0AH
  JB  STEP23
  ADD  DL, 07H
STEP23:
  ADD  DL, 30H
  MOV  AH, 02H
  INT  21H

  MOV  DL, BL
  AND  DL, 0FH
  CMP  DL, 0AH
  JB  STEP24
  ADD  DL, 07H
STEP24:
  ADD  DL, 30H
  INT  21H
	
	
	MOV  BX,[SI]
	MOV	 DL,BH
  SHR  DL,1
	SHR  DL,1
	SHR  DL,1
	SHR  DL,1
  CMP  DL, 0AH
  JB  STEP25
  ADD  DL, 07H
STEP25:
  ADD  DL, 30H
  MOV  AH, 02H
  INT  21H

  MOV  DL, BH
  AND  DL, 0FH
  CMP  DL, 0AH
  JB  STEP26
  ADD  DL, 07H
STEP26:
  ADD  DL, 30H
  INT  21H

	MOV	 DL,BL
  SHR  DL,1
	SHR  DL,1
	SHR  DL,1
	SHR  DL,1
  CMP  DL, 0AH
  JB  STEP27
  ADD  DL, 07H
STEP27:
  ADD  DL, 30H
  MOV  AH, 02H
  INT  21H

  MOV  DL, BL
  AND  DL, 0FH
  CMP  DL, 0AH
  JB  STEP28
  ADD  DL, 07H
STEP28:
  ADD  DL, 30H
  INT  21H

	MOV DL,48h
  MOV AH,02h
  INT 21h
	MOV AH,02h
  MOV DL,0dh
  INT 21h
  MOV AH,02h
  MOV DL,0ah
  INT 21h
	
	RET
	
MULTI ENDP
PX PROC
LP1: MOV BX,1					;降序排序
   MOV CX,TABLE_LEN
   DEC CX
   MOV SI,OFFSET TABLE
LP2: MOV AX,[SI]
   CMP AX,[SI+2]
   JAE CONTINUE
   XCHG AX,[SI+2]
   MOV [SI],AX
   MOV BX,0
CONTINUE: ADD SI,2
     LOOP LP2
     CMP BX,1
     JZ EXIT
     JMP SHORT LP1
EXIT:
	RET
PX ENDP
CODE1 ENDS
   END MAIN

程序运行结果:2.一个用于字符串操作的综合程序

第一部分:

;程序功能:在指定位置插入字符串(假定字符串是 15061153 zhangchongzhi),并且打印插入前后的对别
STACK    SEGMENT  	PARA STACK
STACK_AREA DW     	100H DUP(?)
STACK_BTM  EQU    	$ - STACK_AREA
STACK    ENDS

DATA    SEGMENT

INS_WORD 	DB 			'15061153 zhangchongzhi'    ;插入的字符串
INS_POS		DB 			'what'						  ;插入位置
INS_INFO 	DB 			'After inserting ,the result:',0DH,0AH,'$'
INS_LEN 	EQU 		INS_POS - INS_WORD
POS_LEN 	EQU 		INS_INFO - INS_POS
BUFF_INS 	DB 			'I just want to know what happened yesterday.',0DH,0AH,'$' ;总的字符串
INS_END 	DW 			$DATA    ENDS

CODE    SEGMENT
      ASSUME   	CS:CODE, DS:DATA, SS:STACK
MAIN    PROC    	FAR
			MOV    	AX,STACK
      MOV    	SS,AX
      MOV    	SP,STACK_BTM
      MOV    	AX,DATA
      MOV    	DS,AX
      MOV			ES,AX

      

      MOV			DX,OFFSET BUFF_INS
      MOV			AH,9
      INT			21H

      MOV			DX,OFFSET INS_INFO
      MOV			AH,9
      INT			21H

      CALL		INSERT

      MOV			DX,OFFSET BUFF_INS
      MOV			AH,9
      INT			21H


EXIT:    MOV    	AX,4C00H
      INT    	21H
MAIN    ENDP

INSERT 		PROC
			PUSH 		DI
			PUSH 		BX
			PUSH 		SI
			PUSH		CX
			PUSH 		AX
			
			MOV 		DI,OFFSET BUFF_INS
			MOV 		BX,OFFSET INS_END

LP1_I:		CMP 		DI,BX
			JZ 			INSERT_END

			MOV 		SI,OFFSET INS_POS

			MOV 		CX,POS_LEN
			PUSH 		DI

LP2_I:		MOV 		AL,BYTE PTR [SI]
			CMP 		BYTE PTR [DI],AL
			JNZ 		CONTINUE1

			INC 		SI
			INC 		DI

			LOOP 		LP2_I

			PUSH 		DI

			MOV 		CX,OFFSET INS_END
			SUB 		CX,DI
			MOV 		SI,OFFSET INS_END

			MOV 		AX,INS_LEN
			MOV 		DI,SI
			ADD 		DI,AX
			DEC 		DI

			STD
			REP 		MOVSB

			POP 		DI
			MOV 		SI,OFFSET INS_WORD
			MOV 		CX,INS_LEN
			CLD
			REP 		MOVSB

CONTINUE1: 	POP 		DI
CONTINUE2:	INC			DI
			JMP 		LP1_I

INSERT_END: POP			AX
			POP 		CX
			POP			SI
			POP			BX
			POP 		DI

			RET
INSERT 		ENDP


CODE    ENDS
      END    	MAIN

程序运行结果:第二部分:

;程序功能:1.小写到大写转换
;     2.字符串复制
;     3.字符串按照字典序排序(默认为三个长度相同的字符串)
;		  4.字符串替换
;		  5.IO检测
STACK    SEGMENT  	PARA STACK
STACK_AREA DW     	100H DUP(?)
STACK_BTM  EQU    	$ - STACK_AREA
STACK    ENDS

DATA    SEGMENT
BUFF_DST	DB			'TO LOWER:',0DH,0AH,'$'
BUFF_SRC  DB 			'TO UPPER',0DH,0AH,'$'
COPY_INFO 	DB			'AFTER COPYING:',0DH,0AH,'$'
COPY_LEN 	EQU			BUFF_SRC - BUFF_DST
COPY_END	DW			$


BUFF_DEL 	DB 			'FOR DELETING',0DH,0AH,'$'
DEL_INFO 	DB 			'AFRER DELETING:',0DH,0AH,'$'
DEL_WORD 	DB 			'DELETE'
DEL_END 	DW 			$
DEL_LEN 	EQU 		DEL_END - DEL_WORD


WORD_OLD	DB			'ZHANGCHONGZHI'
WORD_NEW	DB			'CHONGZHIZHANG'
BUFF_INFO 	DB 			'AFTER REPLACING:',0DH,0AH,'$'
LEN 		DW 			WORD_NEW - WORD_OLD
BUFF		DB			'FOR REPLACING:',0DH,0AH
			DB			'ZHANGCHONGZHI line1: HOW ARE YOU!',0DH,0AH
			DB			'ZHANGCHONGZHI line2: WHAT HAPPENED.',0DH,0AH
			DB			'ZHANGCHONGZHI line3: 15061153.',0DH,0AH
			DB 			'ZHANGCHONGZHI IS A GOOD BOY.',0DH,0AH
			DB			0DH,0AH
			DB			'$'
BUFF_LEN	EQU			$ - BUFF
BUFF_END	DW			$


BUFF_UP		DB 			'TO UPPER:',0DH,0AH,'$'
UP_END 		DW 			$
UP_INFO 	DB			'AFTER UPPERING:',0DH,0AH,'$'
UP_LEN 		EQU 		UP_END - BUFF_UP


WORD_TITLE 	DB 		'FOR SORTING:.',0DH,0AH,'$'
WORD_INFO 	DB 			'AFTER SORTING:',0DH,0AH,'$'
WORD_TMP 	DB 			'TEMP',0DH,0AH,'$'
WORD1		DB			'ACDC',0DH,0AH,'$'
WORD2		DB			'PEAR',0DH,0AH,'$'
WORD3 		DB 			'GOOD',0DH,0AH,'$'
C_LINE		DB			0DH,0AH,'$'
WORD_LEN 	DW 			WORD2 - WORD1

CMP_TITLE 	DB 			'FOR COMPARING:',0DH,0AH,'$'
CMP_INFO	DB 			'AFTER COMPARING:',0DH,0AH,'$'
CWORD1 		DB 			'TEER',0DH,0AH,'$'
CWORD2 		DB 			'TEAR',0DH,0AH,'$'
EQU_INFO 	DB 			'WORD1 IS EQUAL TO WORD2.',0DH,0AH,'$'
W1_INFO 	DB 			'WORD1 IS GREATER THAN WORD2.',0DH,0AH,'$'
W2_INFO 	DB 			'WORD1 IS SMALLER THAN WORD2.',0DH,0AH,'$'
CWORD_LEN 	DW 			CWORD2 - CWORD1

IO_INFO 	DB 			0DH,0AH
			DB 			'FOR IO TESTING',0DH,0AH
			DB 			'INPUT A STRING:',0DH,0AH,'$'
STR 		DB 			?			

DATA    ENDS

CODE    SEGMENT
      ASSUME   	CS:CODE, DS:DATA, SS:STACK
MAIN    PROC    	FAR
			MOV    	AX,STACK
      MOV    	SS,AX
      MOV    	SP,STACK_BTM
      MOV    	AX,DATA
      MOV    	DS,AX
      MOV			ES,AX

      MOV			DX,OFFSET BUFF_UP
      MOV			AH,9
      INT			21H

      CALL		UPPER

      MOV			DX,OFFSET UP_INFO
      MOV			AH,9
      INT			21H

      MOV			DX,OFFSET BUFF_UP
      MOV			AH,9
      INT			21H

      MOV			DX,OFFSET BUFF_DST
      MOV			AH,9
      INT			21H

      MOV			DX,OFFSET BUFF_SRC
      MOV			AH,9
      INT			21H

      CALL		COPY

      MOV			DX,OFFSET COPY_INFO
      MOV			AH,9
      INT			21H

      MOV			DX,OFFSET BUFF_DST
      MOV			AH,9
      INT			21H

      MOV			DX,OFFSET BUFF_SRC
      MOV			AH,9
      INT			21H

      MOV			DX,OFFSET BUFF
      MOV			AH,9
      INT			21H

      CALL 		INQ

      MOV			DX,OFFSET BUFF_INFO
      MOV			AH,9
      INT			21H

      MOV			DX,OFFSET BUFF
      MOV			AH,9
      INT			21H

      MOV			DX,OFFSET WORD_TITLE
      MOV			AH,9
      INT			21H

      MOV			DX,OFFSET WORD1
      MOV			AH,9
      INT			21H

      MOV			DX,OFFSET WORD2
      MOV			AH,9
      INT			21H

      MOV			DX,OFFSET WORD3
      MOV			AH,9
      INT			21H

      MOV			DX,OFFSET C_LINE
      MOV			AH,9
      INT			21H

      CALL 		SORT

      MOV			DX,OFFSET WORD_INFO
      MOV			AH,9
      INT			21H

      MOV			DX,OFFSET WORD1
      MOV			AH,9
      INT			21H

      MOV			DX,OFFSET WORD2
      MOV			AH,9
      INT			21H

      MOV			DX,OFFSET WORD3
      MOV			AH,9
      INT			21H

      MOV			DX,OFFSET CMP_TITLE
      MOV			AH,9
      INT			21H

      MOV			DX,OFFSET CWORD1
      MOV			AH,9
      INT			21H

      MOV			DX,OFFSET CWORD2
      MOV			AH,9
      INT			21H

      MOV			DX,OFFSET CMP_INFO
      MOV			AH,9
      INT			21H

      CALL 		COMP

      MOV			DX,OFFSET BUFF_DEL
      MOV			AH,9
      INT			21H

      MOV			DX,OFFSET DEL_INFO
      MOV			AH,9
      INT			21H

      CALL		DEL

      MOV			DX,OFFSET BUFF_DEL
      MOV			AH,9
      INT			21H
      

      MOV			DX,OFFSET IO_INFO
      MOV			AH,9
      INT			21H

      CALL 		IO


      

EXIT:    MOV    	AX,4C00H
      INT    	21H
MAIN    ENDP

DEL 		PROC
			PUSH 		DI
			PUSH 		BX
			PUSH 		SI
			PUSH		CX
			PUSH 		AX
			
			MOV 		DI,OFFSET BUFF_DEL
			MOV 		BX,OFFSET DEL_INFO

LP1_D:		CMP 		DI,BX
			JZ 			DELETE_END

			MOV 		SI,OFFSET DEL_WORD

			MOV 		CX,DEL_LEN
			PUSH 		DI

LP2_D:		MOV 		AL,BYTE PTR [SI]
			CMP 		BYTE PTR [DI],AL
			JNZ 		CONTINUE1

			INC 		SI
			INC 		DI

			LOOP 		LP2_D

			MOV 		SI,DI
			MOV 		CX,OFFSET DEL_INFO
			SUB 		CX,DI


			POP 		DI

			PUSH 		DI

			CLD
			REP 		MOVSB

CONTINUE1: 	POP 		DI
CONTINUE2:	INC			DI
			JMP 		LP1_D

DELETE_END: POP			AX
			POP 		CX
			POP			SI
			POP			BX
			POP 		DI

			RET
DEL 		ENDP

UPPER		PROC
			PUSH		SI
			PUSH		DI
			PUSH		CX
			PUSH		AX

			PUSH		ES
			PUSH		DS
			POP			ES
			MOV			SI,OFFSET BUFF_UP
			MOV			DI,SI
			MOV			CX,UP_LEN
			CLD

LP1_U:		LODSB
			CMP			AL,'a'
			JB			CONTINUE
			CMP			AL,'z'
			JA			CONTINUE
			SUB			AL,20H
CONTINUE:	STOSB
			LOOP		LP1_U
			POP			ES

			POP			AX
			POP			CX
			POP			DI
			POP			SI
			RET
UPPER		ENDP

COPY		PROC
			PUSH		SI
			PUSH		DI
			PUSH		CX

			PUSH		ES
			PUSH		DS
			POP			ES
			MOV			SI,OFFSET BUFF_SRC
			MOV			DI,OFFSET BUFF_DST
			MOV			CX,COPY_LEN
			CLD
			REP			MOVSB
			POP			ES

			POP			CX
			POP			DI
			POP			SI
			RET
COPY		ENDP

INQ 		PROC
			PUSH 		DI
			PUSH 		AX
			PUSH 		BX
			PUSH 		SI

			MOV 		DI,OFFSET BUFF
			MOV 		BX,OFFSET BUFF_END

LP1:		CMP 		DI,BX
			JZ 			INQ_END

			MOV 		SI,OFFSET WORD_OLD

			MOV 		CX,LEN
			PUSH 		DI

LP2:		MOV 		AL,BYTE PTR [SI]
			CMP 		BYTE PTR [DI],AL
			JNZ 		BECONTINUE

			INC 		SI
			INC 		DI

			LOOP 		LP2

			MOV 		SI,OFFSET WORD_NEW
			POP 		DI
			CALL 		REPL
			JMP 		INCONTINUE

BECONTINUE: POP 		DI
INCONTINUE:	INC			DI
			JMP 		LP1

INQ_END: 	POP 		SI
			POP 		BX
			POP 		AX
			POP 		DI
			RET
INQ 		ENDP

REPL 		PROC
			PUSH 		CX
			
			MOV 		CX,LEN
			CLD
			REP 		MOVSB

			POP 		CX
			RET
REPL 		ENDP

SORT 		PROC
			PUSH 		CX
			PUSH 		SI
			PUSH 		DI
      
      MOV 		CX,3
LP_OUT:		PUSH 		CX
			MOV 		SI,OFFSET WORD1
			MOV 		DI,OFFSET WORD2
			MOV 		CX,WORD_LEN
			CLD
			REPZ 		CMPSB
			
			JA 			W1GW2

LP1_S:		MOV 		SI,OFFSET WORD2
			MOV 		DI,OFFSET WORD3
			MOV 		CX,WORD_LEN
			CLD
			REPZ 		CMPSB

			JA 			W2GW3

			JMP 		SCONTINUE

W1GW2:		MOV 		SI,OFFSET WORD1
			MOV 		DI,OFFSET WORD_TMP
			CALL 		COPY_S

			MOV 		SI,OFFSET WORD2
			MOV 		DI,OFFSET WORD1
			CALL 		COPY_S

			MOV 		SI,OFFSET WORD_TMP
			MOV 		DI,OFFSET WORD2
			CALL 		COPY_S

			JMP 		LP1_S

W2GW3:		MOV 		SI,OFFSET WORD2
			MOV 		DI,OFFSET WORD_TMP
			CALL 		COPY_S

			MOV 		SI,OFFSET WORD3
			MOV 		DI,OFFSET WORD2
			CALL 		COPY_S

			MOV 		SI,OFFSET WORD_TMP
			MOV 		DI,OFFSET WORD3
			CALL 		COPY_S

SCONTINUE:	POP 		CX
			LOOP 		LP_OUT

			POP 		DI
			POP 		SI
			POP 		CX
			RET
SORT 		ENDP

COPY_S 		PROC
			PUSH 		CX

			MOV 		CX,WORD_LEN
			CLD
			REP 		MOVSB

			POP 		CX
			RET
COPY_S 		ENDP

COMP 		PROC
			
			MOV 		SI,OFFSET CWORD1
			MOV 		DI,OFFSET CWORD2
			MOV 		CX,CWORD_LEN
			CLD
			REPZ 		CMPSB

			JZ 			EQUAL
			JA 			W1
			JB			W2

EQUAL: 		MOV			DX,OFFSET EQU_INFO
      MOV			AH,9
      INT			21H

      JMP 		COMP_END

W1: 		MOV			DX,OFFSET W1_INFO
      MOV			AH,9
      INT			21H

      JMP 		COMP_END

W2: 		MOV			DX,OFFSET W2_INFO
      MOV			AH,9
      INT			21H

      JMP 		COMP_END

COMP_END: 	RET

COMP 		ENDP

IO 			PROC
			PUSH 		SI
			PUSH 		AX
			PUSH 		DX

			MOV 		SI,OFFSET STR

LP: 	  MOV 		AH,1
      INT 		21H
      CMP 		AL,0DH
      JZ 			NEXT

      MOV 		BYTE PTR [SI],AL
      INC 		SI

      JMP 		LP

NEXT: 		MOV 		DL,'$'
			MOV 		BYTE PTR [SI],DL
			MOV 		DX,OFFSET STR
			MOV 		AH,9
			INT 		21H

			POP			DX
			POP 		AX
			POP			SI
			RET
IO 			ENDP

CODE    ENDS
      END    	MAIN

程序运行结果:


没有更多推荐了,返回首页

私密
私密原因:
请选择设置私密原因
 • 广告
 • 抄袭
 • 版权
 • 政治
 • 色情
 • 无意义
 • 其他
其他原因:
120
出错啦
系统繁忙,请稍后再试