sql获取当前时间

sql获取当前时间

sql读取系统日期和时间的方法如下:
--获取当前日期(如:yyyymmdd)

select CONVERT (nvarchar(12),GETDATE(),112)

--获取当前日期(如:yyyymmdd hh:MM:ss)
select GETDATE()

--获取当前日期(如:yyyy-mm-dd)
Select Datename(year,GetDate())+'-'+Datename(month,GetDate())+'-'+Datename(day,GetDate())

--获取当前日期(如:yyyy/mm/dd)
select DATENAME(YEAR,GETDATE())+'/'+DATENAME(MONTH,GETDATE())+'/'+DATENAME(DAY,GETDATE())

--获取几种日期
select DATENAME(YEAR,GETDATE()) --年份(YYYY)
select DATENAME(YY,GETDATE())

select DATENAME(MM,GETDATE()) --月份
select DATENAME(DD,GETDATE()) --日期
select dateName(hh,getdate()) --获取小时
select DATENAME(MI,GETDATE()) --获取分钟
select DATENAME(SECOND,GETDATE()) --获取秒
select DATENAME(WEEK,GETDATE()) --获取当前星期(周)是这一年中的第几个星期(周)
select DATENAME(WEEKDAY,GETDATE()) --星期几

*select convert(char(8),getdate(),108) as yourtime--获取当前时间
SELECT convert(char(10),getdate(),120) as yourdate--获取当前日期
SELECT left(convert(char(10),getdate(),120),4) as youryear--获取当前年份

“相关推荐”对你有帮助么?

  • 非常没帮助
  • 没帮助
  • 一般
  • 有帮助
  • 非常有帮助
提交
©️2022 CSDN 皮肤主题:大白 设计师:CSDN官方博客 返回首页
评论

打赏作者

何家大少

你的鼓励将是我创作的最大动力

¥2 ¥4 ¥6 ¥10 ¥20
输入1-500的整数
余额支付 (余额:-- )
扫码支付
扫码支付:¥2
获取中
扫码支付

您的余额不足,请更换扫码支付或充值

打赏作者

实付
使用余额支付
点击重新获取
扫码支付
钱包余额 0

抵扣说明:

1.余额是钱包充值的虚拟货币,按照1:1的比例进行支付金额的抵扣。
2.余额无法直接购买下载,可以购买VIP、C币套餐、付费专栏及课程。

余额充值