Spring的配置文件SpringMVC.xml

SpringMVC有默认的三大组件配置:

默认的处理器映射器和处理器适配器是过期的,可以配置如下代码,使用最新的

<!--   最新版本的处理器映射器 

 <bean class="org.springframework.web.servlet.mvc.method.annotation.RequestMappingHandlerMapping"/>
  最新版本的处理器适配器  
  <bean class="org.springframework.web.servlet.mvc.method.annotation.RequestMappingHandlerAdapter"/>
 -->
 
       

<!--   注解驱动 作用:就是加载最新版本的处理器映射器和处理器适配器 -->

          此注解映射一个类,就是在加载最新的版本

  <mvc:annotation-driven/>     
     
<!--   视图解析器    -->
  <bean class="org.springframework.web.servlet.view.InternalResourceViewResolver">
<!--     private String prefix 前缀 = ""; -->
<property name="prefix" value="/WEB-INF/jsp/"></property>
<property name="suffix" value=".jsp"></property>
<!-- private String suffix  后缀 = ""; -->

  </bean>

//扫描注解 写到包名

<context:component-scan base-package="cn.itcast.springmvc.controller"/>

没有更多推荐了,返回首页

私密
私密原因:
请选择设置私密原因
  • 广告
  • 抄袭
  • 版权
  • 政治
  • 色情
  • 无意义
  • 其他
其他原因:
120
出错啦
系统繁忙,请稍后再试