git修改分支名称 -------- mark

git修改分支名称

我小时候可猛了_ 关注

 0.5 2017.06.26 13:54* 字数 111 阅读 17688评论 1喜欢 20

假设分支名称为oldName
想要修改为 newName

1. 本地分支重命名(还没有推送到远程)

git branch -m oldName newName

2. 远程分支重命名 (已经推送远程-假设本地分支和远程对应分支名称相同)
a. 重命名远程分支对应的本地分支

git branch -m oldName newName

b. 删除远程分支

git push --delete origin oldName

c. 上传新命名的本地分支

git push origin newName

d.把修改后的本地分支与远程分支关联

git branch --set-upstream-to origin/newName
相关推荐
©️2020 CSDN 皮肤主题: 大白 设计师:CSDN官方博客 返回首页