【C语言】【8ms】Leetcode 1.两数之和

目录

题目描述

思路及效果

代码


题目描述

       给定一个整数数组 nums 和一个整数目标值 target,请你在该数组中找出和为目标值target的那两个整数,并返回它们的数组下标。

       你可以假设每种输入只会对应一个答案。但是,数组中同一个元素在答案里不能重复出现。

       你可以按任意顺序返回答案。

思路及效果

 思路:先对原数组进行排序,再用两个分别指向首尾的下标指针s和t查找那两个整数,如果target-s<t,则t--,如果>t,则s++,如果==则找到了。但要返回的是原数组里的下标,此处用的方法是另开排序数组,最后找到答案后再遍历找原数组下标。

 效果:速度比较快(主要是快排处的时间),但因为复制了数组用于排序,牺牲了内存。

代码

        感觉写得还是有点复杂化了...不美啊

        写代码这里有个坑:Leetcode给的主函数里的returnSize参数是要返回你找的结果数组里的元素个数,我刚开始还以为是用这个作为结果数组返回,一直结果不对。实际结果数组应另定义新的。


/**
 * Note: The returned array must be malloced, assume caller calls free().
 */

int cmp(const void* a, const void* b) {
  return (*(int*)a - *(int*)b);
}
int* twoSum(int* nums, int numsSize, int target, int* returnSize) {
  //先排序,然后前后找
  int * sort_nums = (int *)malloc(numsSize * sizeof(int));
  for (int i = 0; i < numsSize; i++){
    sort_nums[i] = nums[i];
  }
  qsort(sort_nums, numsSize, sizeof(int), cmp);
  int s = 0, t = numsSize - 1;
  while (s < t) {
    int s_val = sort_nums[s], t_val = sort_nums[t];
    int u_val = target - s_val;
    if (u_val == t_val) {
      int u1 = 0, u2 = 0;
      int * result = (int *) malloc (2 * sizeof(int));
      for (int i = 0; i < numsSize; i++) {
        //循环内是将排序后的数组与原数组下标map
        if (sort_nums[s] == nums[i] && u1 == 0) {
          result[0] = i;
          u1 = 1;
          continue;
        }
        if (sort_nums[t] == nums[i] && u2 == 0) {
          result[1] = i;
          u2 = 1;
        }
      }
      *returnSize = 2;
      return result;
    }
    else if (u_val < t_val)t--;
    else s++;
  }
  * returnSize = 0;
  return NULL;
}

“相关推荐”对你有帮助么?

 • 非常没帮助
 • 没帮助
 • 一般
 • 有帮助
 • 非常有帮助
提交
©️2022 CSDN 皮肤主题:大白 设计师:CSDN官方博客 返回首页
评论

打赏作者

code七

你的鼓励将是我创作的最大动力

¥2 ¥4 ¥6 ¥10 ¥20
输入1-500的整数
余额支付 (余额:-- )
扫码支付
扫码支付:¥2
获取中
扫码支付

您的余额不足,请更换扫码支付或充值

打赏作者

实付
使用余额支付
点击重新获取
扫码支付
钱包余额 0

抵扣说明:

1.余额是钱包充值的虚拟货币,按照1:1的比例进行支付金额的抵扣。
2.余额无法直接购买下载,可以购买VIP、C币套餐、付费专栏及课程。

余额充值