c语言结构体定义字符串数组,结构体中定义的字符数组怎么初始化的问题

#include

struct nes

{

char name[21];

int num;

} st; /* st 全局结构变量 */

void input(struct nes * st); /* 函数原型 */

void show_nes(struct nes * st); /* 函数原型 */

//----------------------------------------------//

// Main //

//--------//

int main(void)

{

printf("input :\n");

input(&st);

printf("Show :\n");

show_nes(&st);

getchar();

return 0;

}

//----------------------------------------------//

// 函数 //

//--------//

void input(struct nes * st)

{

printf("请输入您的 ID 和您的姓名(中间以空格空开):\n");

while(scanf("%d %20s", &st->num, st->name) != 2)

{

while(getchar() != '\n');

printf("请按照要求正确输入!\n");

}

while(getchar() != '\n');

}

void show_nes(struct nes * st)

{

printf("%d %s\n", st->num, st->name);

}

[此贴子已经被作者于2007-11-9 0:20:37编辑过]

参与评论 您还未登录,请先 登录 后发表或查看评论

“相关推荐”对你有帮助么?

  • 非常没帮助
  • 没帮助
  • 一般
  • 有帮助
  • 非常有帮助
提交
©️2022 CSDN 皮肤主题:游动-白 设计师:我叫白小胖 返回首页
实付
使用余额支付
点击重新获取
扫码支付
钱包余额 0

抵扣说明:

1.余额是钱包充值的虚拟货币,按照1:1的比例进行支付金额的抵扣。
2.余额无法直接购买下载,可以购买VIP、C币套餐、付费专栏及课程。

余额充值