EmbeddedOsprey

嵌入式软件开发

NRF24L01+中文翻译连载之一——无线电控制

----------------------------------------------------------------详情请看英文技术手册 2018/05/06 nRF24L01 +是一款带有嵌入式基带协议引擎(Enhanced ShockBurst™)的单芯片2.4GHz收发器,适用于...

2018-12-01 16:55:08

阅读数 1773

评论数 1

提示
确定要删除当前文章?
取消 删除
关闭
关闭