PHP中die()和exit()区别

php 专栏收录该内容
10 篇文章 1 订阅

说明:die()和exit()都是中止脚本执行函数;其实exit和die这两个名字指向的是同一个函数,die()是exit()函数的别名。该函数只接受一个参数,可以是一个程序返回的数值或是一个字符串,也可以不输入参数,结果没有返回值。
参考:虽然两者相同,但通常使用中也有细微的选择性。例如:

当传递给exit和die函数的值为0时,意味着提前终止脚本的执行,通常用exit()这个名字。
在这里插入图片描述
当程序出错时,可以给它传递一个字符串,它会原样输出在系统终端上,通常使用die()这个名字。
在这里插入图片描述

 • 1
  点赞
 • 0
  评论
 • 1
  收藏
 • 一键三连
  一键三连
 • 扫一扫,分享海报

1 引言 4 1.1 课程设计目标 4 1.2 编程工具(编程环境)介绍 4 1.3 实施时间及主要实施步骤 4 2 需求分析 5 3 系统总体设计 6 4 数据库设计 6 5 主要功能模块的设计与实现 10 5.1 功能模块1详细设计(综合查询员工信息)..........................................................10 5.1.1 详细设计.......................................................................................................10 5.1.2 算法流程........................................................................................................15 5.1.3 界面设计及测试结果.....................................................................................15 6 调试分析 15 7 用户手册 16 8 测试结果 17 8.1 员工信息的添加...................................................................................................17 8.2 员工信息的修改...................................................................................................17 8.3 员工信息的删除...................................................................................................18 8.4 员工信息的综合查询...........................................................................................18 8.5 员工信息按性别统计的结果................................................................................19 8.6 员工信息按状态统计的结果...............................................................................19 8.7 员工信息按职称统计的结果................................................................................20 9 结论 20 10 参考文献 20
©️2021 CSDN 皮肤主题: 大白 设计师:CSDN官方博客 返回首页
实付
使用余额支付
点击重新获取
扫码支付
钱包余额 0

抵扣说明:

1.余额是钱包充值的虚拟货币,按照1:1的比例进行支付金额的抵扣。
2.余额无法直接购买下载,可以购买VIP、C币套餐、付费专栏及课程。

余额充值