js实现深拷贝、浅拷贝和完美拷贝封装 JSON拷贝和 assign 拷贝的区别

js 专栏收录该内容
12 篇文章 0 订阅

JSON.parse(JSON.stringify()) 和 Object.assign 的区别

Object.assign  浅拷贝 (拷贝一层)

  var obj ={
    name:'张珊',
    age:16,
    list:{a:'我我哦'}
  }
  // var o = obj ;
  // Object.assign 浅拷贝 拷贝一层
  var o =Object.assign({},obj) ;
  o.list.a='李四'
  console.log(o,obj)

控制台输出结果

JSON.parse(JSON.stringify())   深拷贝 多层


  // JSON.parse(JSON.stringify())  深拷贝 多层
  var obj ={
    name:'张珊',
    age:16,
    list:{a:'我我哦'}
  }
  var o = JSON.parse(JSON.stringify(obj)) ;
  o.list.a='李四'
  console.log(o,obj)

控制台输出结果

而我们在平常工作中使用JSON.parse(JSON.stringify()) 就可以解决90%的数据拷贝问题,如果还解决不了,下面有一个近乎完美的深拷贝解决方案可以拿去使用 

  // 完美的深拷贝 封装
  function deepCopy(obj, parent = null) {
  // 创建一个新对象
  let result = {};
  let keys = Object.keys(obj),
    key = null,
    temp= null,
    _parent = parent;
  // 该字段有父级则需要追溯该字段的父级
  while (_parent) {
    // 如果该字段引用了它的父级则为循环引用
    if (_parent.originalParent === obj) {
      // 循环引用直接返回同级的新对象
      return _parent.currentParent;
    }
    _parent = _parent.parent;
  }
  for (let i = 0; i < keys.length; i++) {
    key = keys[i];
    temp= obj[key];
    // 如果字段的值也是一个对象
    if (temp && typeof temp=== 'object') {
      // 递归执行深拷贝 将同级的待拷贝对象与新对象传递给 parent 方便追溯循环引用
      result[key] = deepCopy(temp, {
        originalParent: obj,
        currentParent: result,
        parent: parent
      });
    } else {
      result[key] = temp;
    }
  }
  return result;
}
var obj1 = {
  x: 1, 
  y: 2,
  list:{a:'aa'},
  b:'',
  c:undefined
};
// obj1.z = obj1;
var obj2 = deepCopy(obj1);
// obj1.z =222;
// var obj2 = JSON.parse(JSON.stringify(obj1)) ;  如果用JSON拷贝会丢失undefined(没有意义的值)
obj1.list.a =222;
obj1.b=undefined
console.log(obj1); //太长了去浏览器试一下吧~ 
console.log(obj2); //太长了去浏览器试一下吧~ 

 

 • 1
  点赞
 • 0
  评论
 • 1
  收藏
 • 一键三连
  一键三连
 • 扫一扫,分享海报

©️2021 CSDN 皮肤主题: 游动-白 设计师:白松林 返回首页
实付
使用余额支付
点击重新获取
扫码支付
钱包余额 0

抵扣说明:

1.余额是钱包充值的虚拟货币,按照1:1的比例进行支付金额的抵扣。
2.余额无法直接购买下载,可以购买VIP、C币套餐、付费专栏及课程。

余额充值