envi提取纹理信息并进行地物可分离性指数分析,选取最合适窗口的纹理特征

 分别表示提取纹理的窗口大小和提取纹理的参数距离和角度。

glcm0=double(imread('E:\GF6_hongze\GLCM\GLCM3_0_TF.tif'));%读取3*3窗口的四个角度的纹理数据
glcm1=double(imread('E:\GF6_hongze\GLCM\GLCM3_1_TF.tif'));
glcm2=double(imread('E:\GF6_hongze\GLCM\GLCM3_2_TF.tif'));
glcm3=double(imread('E:\GF6_hongze\GLCM\GLCM3_3_TF.tif'));
glcm00=reshape(glcm0,[],size(glcm0,3));
glcm11=reshape(glcm0,[],size(glcm1,3));
glcm22=reshape(glcm0,[],size(glcm2,3));
glcm33=reshape(glcm0,[],size(glcm3,3));
%glcm_zh=cat(3,glcm00,glcm11,glcm22,glcm33);
glcm=(glcm00+glcm11+glcm22+glcm33)/4;%四个角度的纹理求平均
roi=imread('samples3.tif');%读取样本数据
SIab=zeros(8,8,48);
mea_si=zeros(48,1);
for i=1:48
    for j=1:7
        ind1=find(roi==j);
        a=glcm(ind1,i);
        for k=j+1:8
            ind2=find(roi==k);
            b=glcm(ind2,i);
            SIab(j,k,i)=abs(mean(a)-mean(b))/(std(a)+std(b));%计算SI,可分离性指数
        end
    end
    mea_si(i,1)=sum(sum(SIab(:,:,i)))/28;%计算可分离性指数的平均值
    disp(i);
    disp(mea_si(i,1));
end

微信扫码订阅
UP更新不错过~
关注
 • 4
  点赞
 • 13
  收藏
 • 打赏
  打赏
 • 5
  评论

“相关推荐”对你有帮助么?

 • 非常没帮助
 • 没帮助
 • 一般
 • 有帮助
 • 非常有帮助
提交
©️2022 CSDN 皮肤主题:数字20 设计师:CSDN官方博客 返回首页
评论 5

打赏作者

weixin_44519417

你的鼓励将是我创作的最大动力

¥2 ¥4 ¥6 ¥10 ¥20
输入1-500的整数
余额支付 (余额:-- )
扫码支付
扫码支付:¥2
获取中
扫码支付

您的余额不足,请更换扫码支付或充值

打赏作者

实付
使用余额支付
点击重新获取
扫码支付
钱包余额 0

抵扣说明:

1.余额是钱包充值的虚拟货币,按照1:1的比例进行支付金额的抵扣。
2.余额无法直接购买下载,可以购买VIP、C币套餐、付费专栏及课程。

余额充值