python之列表推导式的用法 | Python技能树

题目1:使用列表推导式输出包含0~9的列表,如[0,1,2,3,4,5,6,7,8,9].

题目2:使用列表推导式输出包含0~9的平方的列表,如 [0, 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81].

题目3:使用列表推导式输出包含0~9的平方的偶数的列表,如 [0, 4, 16, 36, 64].

题目4:使用列表推导式输出由三个0-3数字组成的所有列表,如 [[0, 0, 0], ... , [2, 2, 2]]

思路:列表推导式 :[表达式 for 迭代变量 in 可迭代对象 [if 条件表达式] ]

答案:

# 题目1
print([i for i in range(10)])
# 输出结果为[0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9]

# 题目2
print([i**2 for i in range(10)])
# 输出结果为 [0, 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81]

# 题目3
print([x * x for x in range(10) if x % 2 == 0])
# 输出结果为 [0, 4, 16, 36, 64]

# 题目4
print([[x, y, z] for x in range(3) for y in range(3) for z in range(3)])
# 输出结果为 [[0, 0, 0], [0, 0, 1], [0, 0, 2], [0, 1, 0], [0, 1, 1], [0, 1, 2], [0, 2, 0], [0, 2, 1], [0, 2, 2], [1, 0, 0], [1, 0, 1], [1, 0, 2], [1, 1, 0], [1, 1, 1], [1, 1, 2], [1, 2, 0], [1, 2, 1], [1, 2, 2], [2, 0, 0], [2, 0, 1], [2, 0, 2], [2, 1, 0], [2, 1, 1], [2, 1, 2], [2, 2, 0], [2, 2, 1], [2, 2, 2]]

 • 2
  点赞
 • 3
  收藏
 • 打赏
  打赏
 • 0
  评论

“相关推荐”对你有帮助么?

 • 非常没帮助
 • 没帮助
 • 一般
 • 有帮助
 • 非常有帮助
提交
评论
添加红包

请填写红包祝福语或标题

红包个数最小为10个

红包金额最低5元

当前余额3.43前往充值 >
需支付:10.00
成就一亿技术人!
领取后你会自动成为博主和红包主的粉丝 规则
hope_wisdom
发出的红包

打赏作者

CJ.Williams

你的鼓励将是我创作的最大动力

¥2 ¥4 ¥6 ¥10 ¥20
输入1-500的整数
余额支付 (余额:-- )
扫码支付
扫码支付:¥2
获取中
扫码支付

您的余额不足,请更换扫码支付或充值

打赏作者

实付
使用余额支付
点击重新获取
扫码支付
钱包余额 0

抵扣说明:

1.余额是钱包充值的虚拟货币,按照1:1的比例进行支付金额的抵扣。
2.余额无法直接购买下载,可以购买VIP、C币套餐、付费专栏及课程。

余额充值