shell技巧-为调试信息设置输出级别

我们经常在调试脚本时添加一些必要的调试信息,以便跟踪到程序中的错误。在完成调试后,一般都会选择删除这些额外的调试信息,在过了一段时间之后,如果脚本需要添加新的功能,那么我们将不得不重新进行调试,这样又有可能需要添加这些调试信息,在调试成功之后,这些信息可能会被再次删除。如果我们能够为我们的调试信息添加调试级别,使其只在必要的时候输出,我想这将会是一件非常惬意的事情。

  [root@xieqichao ~]# cat > test2.sh
  #!/bin/sh
  if [[ $# == 0 ]]; then
    echo "Usage: ./test2.sh -d debug_level"
    exit 1
  fi
  #1. 读取脚本的命令行选项参数,并将选项赋值给变量argument。
  while getopts d: argument
  do
    #2. 只有到选项为d(-d)时有效,同时将-d后面的参数($OPTARG)赋值给变量debug,表示当前脚本的调试级别。
    case $argument in
    d) debug_level=$OPTARG ;;
    \?) echo "Usage: ./test2.sh -d debug_level"
      exit 1
      ;;
    esac
  done
  #3. 如果debug此时的值为空或者不是0-9之间的数字,给debug变量赋缺省值0.
  if [[ -z $debug_level || $debug_level != [0-9] ]]; then
    debug_level=0
  fi
  echo "The current debug_level level is $debug_level."
  echo -n "Tell me your name."
  read name
  name=`echo $name | tr [a-z] [A-Z]`
  if [ $name = "STEPHEN" ];then
    #4. 根据当前脚本的调试级别判断是否输出其后的调试信息,此时当debug_level > 0时输出该调试信息。
    test $debug_level -gt 0 && echo "This is stephen."
    #do something you want here.
  elif [ $name = "ANN" ]; then
    #5. 当debug_level > 1时输出该调试信息。
    test $debug_level -gt 1 && echo "This is ann."
    #do something you want here.
  else
    #6. 当debug_level > 2时输出该调试信息。
    test $debug_level -gt 2 && echo "This is others."
    #do any other else.
  fi
  CTRL+D
  [root@xieqichao ~]# ./test2.sh
  Usage: ./test2.sh -d debug_level
  [root@xieqichao ~]# ./test2.sh -d 1
  The current debug level is 1.
  Tell me your name. ann
  [root@xieqichao ~]# ./test2.sh -d 2
  The current debug level is 2.
  Tell me your name. ann
  This is ann.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
                </div>
      <link href="https://csdnimg.cn/release/phoenix/mdeditor/markdown_views-b6c3c6d139.css" rel="stylesheet">
                      <div class="more-toolbox">
      <div class="left-toolbox">
        <ul class="toolbox-list">
          
          <li class="tool-item tool-active is-like "><a href="javascript:;"><svg class="icon" aria-hidden="true">
            <use xlink:href="#csdnc-thumbsup"></use>
          </svg><span class="name">点赞</span>
          <span class="count"></span>
          </a></li>
          <li class="tool-item tool-active is-collection "><a href="javascript:;" data-report-click="{&quot;mod&quot;:&quot;popu_824&quot;}"><svg class="icon" aria-hidden="true">
            <use xlink:href="#icon-csdnc-Collection-G"></use>
          </svg><span class="name">收藏</span></a></li>
          <li class="tool-item tool-active is-share"><a href="javascript:;" data-report-click="{&quot;mod&quot;:&quot;1582594662_002&quot;}"><svg class="icon" aria-hidden="true">
            <use xlink:href="#icon-csdnc-fenxiang"></use>
          </svg>分享</a></li>
          <!--打赏开始-->
                      <!--打赏结束-->
                      <li class="tool-item tool-more">
            <a>
            <svg t="1575545411852" class="icon" viewBox="0 0 1024 1024" version="1.1" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" p-id="5717" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" width="200" height="200"><defs><style type="text/css"></style></defs><path d="M179.176 499.222m-113.245 0a113.245 113.245 0 1 0 226.49 0 113.245 113.245 0 1 0-226.49 0Z" p-id="5718"></path><path d="M509.684 499.222m-113.245 0a113.245 113.245 0 1 0 226.49 0 113.245 113.245 0 1 0-226.49 0Z" p-id="5719"></path><path d="M846.175 499.222m-113.245 0a113.245 113.245 0 1 0 226.49 0 113.245 113.245 0 1 0-226.49 0Z" p-id="5720"></path></svg>
            </a>
            <ul class="more-box">
              <li class="item"><a class="article-report">文章举报</a></li>
            </ul>
          </li>
                    </ul>
      </div>
            </div>
    <div class="person-messagebox">
      <div class="left-message"><a href="https://blog.csdn.net/xie_qi_chao">
        <img src="https://profile.csdnimg.cn/B/F/6/3_xie_qi_chao" class="avatar_pic" username="xie_qi_chao">
                    <img src="https://g.csdnimg.cn/static/user-reg-year/1x/2.png" class="user-years">
                </a></div>
      <div class="middle-message">
                  <div class="title"><span class="tit"><a href="https://blog.csdn.net/xie_qi_chao" data-report-click="{&quot;mod&quot;:&quot;popu_379&quot;}" target="_blank">解启超</a></span>
                    </div>
        <div class="text"><span>发布了357 篇原创文章</span> · <span>获赞 54</span> · <span>访问量 3万+</span></div>
      </div>
              <div class="right-message">
                    <a href="https://im.csdn.net/im/main.html?userName=xie_qi_chao" target="_blank" class="btn btn-sm btn-red-hollow bt-button personal-letter">私信
          </a>
                            <a class="btn btn-sm attented bt-button personal-watch" data-report-click="{&quot;mod&quot;:&quot;popu_379&quot;}">已关注</a>
                </div>
            </div>
        </div>
</article>
发布了311 篇原创文章 · 获赞 301 · 访问量 9378
展开阅读全文

没有更多推荐了,返回首页

©️2019 CSDN 皮肤主题: 游动-白 设计师: 上身试试

分享到微信朋友圈

×

扫一扫,手机浏览