HString 转 string 转 HTuple

Halcon的HString变量转C++的CString变量方法

关键词:HString 转 CString
找了好久的HString转CString方法,没有找到。
最后看到HString定义中的Text函数,提取HString的const char *类型的指针。
将指针赋给const char类型的指针变量pStr,然后将pStr变量通过地址赋给CString变量strCS

 

const char *pStr=NULL;
HString hsHS;
CString strCS;
hsHS=("adslj,3434asdf");
//strCS.Format("%s",&hsHS);//error 乱码

pStr=hsHS.Text();// OK
strCS.Format("%s",pStr);// OK

 

QString转HTuple

1 先把QString转换成std::string

2 再把std::string转换成CString

3 再把CString转换成HTuple

 QString ImageFileName;
 QByteArray ba = ImageFileName.toLatin1();
 const char *str = ba.data();
 cout << ImageFileName.toStdString() << endl << endl;
 HTuple  ImageName(str);
 ReadImage(&inputImageFirst, ImageName);

 

Reference

https://blog.csdn.net/zyj8691/article/details/79411193

2 见文中连接

 

 

 

 

 

 

 

©️2020 CSDN 皮肤主题: 深蓝海洋 设计师:CSDN官方博客 返回首页