c语言

73

#include"stdio.h"
void main()
{
int num;
printf(“please input a num:\n”);
scanf("%d",&num);
if(num%30&&num%50&&num%70)
printf("%d可以被3、5、7整除!\n",num);
else if(num%3
0&&num%50)
printf("%d可以被3、5整除!\n",num);
else if(num%3
0&&num%70)
printf("%d可以被3、7整除!\n",num);
else if(num%7
0&&num%50)
printf("%d可以被5、7整除!\n",num);
else if(num%3
0)
printf("%d可以被3整除!\n",num);
else if(num%50)
printf("%d可以被5整除!\n",num);
else if(num%7
0)
printf("%d可以被7整除!\n",num);
else
printf("%d不可以被3、5、7任何一个数整除!\n",num);
}

74

#include"stdio.h"
void main()
{
int year;
printf(“please input the year:\n”);
scanf("%d",&year);
if(year%40&&year%100!=0||year%4000)
printf(“YES!!!\n”);
else
printf(“NOS!!!\n”);

}

75

#include"stdio.h"
void main()
{
int i,j;
for(i=1;i<=5;i++)
{
for(j=1;j<=6-i;j++)
printf(" “);
for(j=1;j<=5;j++)
printf(”*");
printf("\n");
}
}

76

#include"stdio.h"
void main()
{
int i,j;
for(i=1;i<=5;i++)
{
for(j=1;j<=i;j++)
printf(" “);
for(j=1;j<=5;j++)
printf(”*");
printf("\n");
}
}

77

#include"stdio.h"
void main()
{
int i,j;
for(i=1;i<=6;i++)
{
if(i%2==0)
{
for(j=1;j<=2;j++)
printf(" “);
for(j=1;j<=6;j++)
printf(”");
printf("\n");
}
else
{
for(j=1;j<=6;j++)
printf("
");
printf("\n");
}
}
}

78

#include"stdio.h"
void main()
{
int i,j;
for(i=1;i<=5;i++)
{
for(j=1;j<=2i-1;j++)
printf("
");
printf("\n");
}
}

79

#include"stdio.h"
void main()
{
int num;
printf(“please input the num:\n”);
scanf("%d",&num);
printf(“the result is :%d\n”,(num%10)*(num/10));
}

80

#include<stdio.h>
#include<math.h>
int main()
{
float a,b,c,disc,x1,x2,p,q;
disc=0;
scanf("%f%f%f",&a,&b,&c);
disc=bb-4ac;
p=-b/(2.0
a);
q=sqrt(disc)/(2.0*a);
x1=p+q;
x2=p-q;
printf(“x1=%7.2f\nx2=%7.2f\n”,x1,x2);
}

81

#include"stdio.h"
void main()
{
char ch;
ch=getchar();
if(ch<‘A’||ch>‘Z’)
{
printf(“输入的不是大写字母,请重新输入!\n”);
}
ch=ch+32;
putchar(ch);
putchar(’\n’);
}

82

#include <stdio.h>
#include <conio.h>
void main ()
{
double a,b,c;
char op;
printf (“请输入两个运算数,空格隔开\n”);
scanf ("%lf %lf",&a,&b);
fflush(stdin);
printf (“请输入运算符\n”);
scanf ("%c",&op);
switch(op)
{
case ‘+’:c=a+b;break;
case ‘-’:c=a-b;break;
case '’:c=ab;break;
case ‘/’:c=a/b;break;
}
printf (“计算结果为%lf\n”,c);
}

83

#include<stdio.h>
void main()
{
int i;
for(i=35;i<=1000;i++)
if(i%50&&i%70)
printf("%d “,i);
printf(”\n");

}

84

#include<stdio.h>
void main()
{
int i=1,sum=0;
do{
if(i%2==0)
sum+=i;
i++;
}
while(i<=100);
printf(“sum=%d\n”,sum);
}

已标记关键词 清除标记
相关推荐
一、C语言自我YY<br /> 1)、C语言是许多高级计算机语言的基础,学好C语言能更好的学习其他高级语言,为以后的学习打基础;往深学C语言的话那就是学到C在Linux里的应用,Linux十分强大。<br /> 2)、C语言是一种计算机程序设计语言。具有高级语言的特点,又具有汇编语言的特点。C语言可作为工作系统设计语言,编写系统应用程序,也可以作为应用程序设计语言,编写不依赖计算机硬件的应用程序。<br /> 3)、应用范围广泛,具备很强的数据处理能力,不仅仅是在软件开发上,而且各类科研都需要用到C语言,适于编写系统软件,三维,二维图形和动画。具体应用比如单片机以及嵌入式系统开发。<br /> 4)、C语言是面向过程语言,C语言通过windows/linux平台下编译的,是直接运行在windows/linux平台下的,而XX始终是运行在他的虚拟机之上的;所以理论上C语言能做一些相对于比较底层的工作,像XX就不能编写Windows病毒。<br /> 5)、如果要利用编程来做一些windows优化工作的话,建议还是利用C语言C语言是目前世界上流行、使用最广泛的高级程序设计语言<br /> 6、很多编译器,几乎所有操作系统Windows,Linux,Unix的大部分代码都是C,C在背后做了很多东西的,也许开发游戏用C++,安卓用XX更为合适,图形界面的用其他语言开发效率更高一些(因为他们封装了很多东西),但同样的原因导致略微接近底层的功能其他语言根本干不了!Windows的API都是按照C语言的格式给的,这也很能说明问题!嵌入式开发更是离不了C语言!纵观电脑发展几十年,C语无所不能呀!
©️2020 CSDN 皮肤主题: 数字20 设计师:CSDN官方博客 返回首页