Golang | Leetcode Golang题解之第165题比较版本号

题目:

题解:

func compareVersion(version1, version2 string) int {
  n, m := len(version1), len(version2)
  i, j := 0, 0
  for i < n || j < m {
    x := 0
    for ; i < n && version1[i] != '.'; i++ {
      x = x*10 + int(version1[i]-'0')
    }
    i++ // 跳过点号
    y := 0
    for ; j < m && version2[j] != '.'; j++ {
      y = y*10 + int(version2[j]-'0')
    }
    j++ // 跳过点号
    if x > y {
      return 1
    }
    if x < y {
      return -1
    }
  }
  return 0
}
 • 12
  点赞
 • 0
  收藏
  觉得还不错? 一键收藏
 • 0
  评论

“相关推荐”对你有帮助么?

 • 非常没帮助
 • 没帮助
 • 一般
 • 有帮助
 • 非常有帮助
提交
评论
添加红包

请填写红包祝福语或标题

红包个数最小为10个

红包金额最低5元

当前余额3.43前往充值 >
需支付:10.00
成就一亿技术人!
领取后你会自动成为博主和红包主的粉丝 规则
hope_wisdom
发出的红包
实付
使用余额支付
点击重新获取
扫码支付
钱包余额 0

抵扣说明:

1.余额是钱包充值的虚拟货币,按照1:1的比例进行支付金额的抵扣。
2.余额无法直接购买下载,可以购买VIP、付费专栏及课程。

余额充值