fei的专栏

C/C++/Go Linux/Web 全栈之路

shell脚本里面一个很经典的调试方法

shell脚本的测试大家经常使用的方法就是使用echo出数据来看是否符合程序运算的值。
如果脚本过大的,这使用定义的常量开关开控制echo的输出。
这里给大家介绍一个方法,在脚本里面#!/usr/bin/sh后设置一行set -xv就可以直接进入调试模式了。
而且一目了然。
请看如下列子:
[www.linuxidc.com @linuxsource]$ls
ada  gcc-4.4.1  hotspot  httpd-2.2.19  httpd-2.2.19.tar.gz  leveldb-read-only  mysql-5.1.7-beta  php-5.3.6  serial.tar.gz  yu  yuchao  yu.pl  yu.py  yu.rb
[www.linuxidc.com @linuxsource]$cat yu
#!/bin/sh 
#yuchao1@staff.sina.com.cn
#set -xv
echo `ls  `


if [ $# != 1 ] ; then
echo "USAGE: $0 TABNAME"
echo " e.g.: $0 CDR_CALL_20040701"
exit 1;
fi


echo $0
echo $#


a="zzz"
if [ "$a" = "" ]
then
echo $a empty
else
echo $a no empty
fi
[www.linuxidc.com @linuxsource]$sh yu sina
ada gcc-4.4.1 hotspot httpd-2.2.19 httpd-2.2.19.tar.gz leveldb-read-only mysql-5.1.7-beta php-5.3.6 serial.tar.gz yu yuchao yu.pl yu.py yu.rb
yu
1
zzz no empty
[www.linuxidc.com @linuxsource]$vim yu
vim: /usr/lib/libxml2.so.2: no version information available (required by /usr/lib/libbonoboui-2.so.0)

加上:set  -xv

[www.linuxidc.com @linuxsource]$sh yu sina
echo `ls  `
+ ls
+ echo ada gcc-4.4.1 hotspot httpd-2.2.19 httpd-2.2.19.tar.gz leveldb-read-only mysql-5.1.7-beta php-5.3.6 serial.tar.gz yu yuchao yu.pl yu.py yu.rb
ada gcc-4.4.1 hotspot httpd-2.2.19 httpd-2.2.19.tar.gz leveldb-read-only mysql-5.1.7-beta php-5.3.6 serial.tar.gz yu yuchao yu.pl yu.py yu.rb


if [ $# != 1 ] ; then
echo "USAGE: $0 TABNAME"
echo " e.g.: $0 CDR_CALL_20040701"
exit 1;
fi
+ [ 1 != 1 ]


echo $0
+ echo yu
yu
echo $#
+ echo 1
1


a="zzz"
+ a=zzz
if [ "$a" = "" ]
then
echo $a empty
else
echo $a no empty
fi
+ [ zzz =  ]
+ echo zzz no empty
zzz no empty
[www.linuxidc.com @linuxsource]$sh -xv yu sina
#!/bin/sh 
#yuchao1@staff.sina.com.cn
set -xv
+ set -xv
echo `ls  `
+ ls
+ echo ada gcc-4.4.1 hotspot httpd-2.2.19 httpd-2.2.19.tar.gz leveldb-read-only mysql-5.1.7-beta php-5.3.6 serial.tar.gz yu yuchao yu.pl yu.py yu.rb
ada gcc-4.4.1 hotspot httpd-2.2.19 httpd-2.2.19.tar.gz leveldb-read-only mysql-5.1.7-beta php-5.3.6 serial.tar.gz yu yuchao yu.pl yu.py yu.rb


if [ $# != 1 ] ; then
echo "USAGE: $0 TABNAME"
echo " e.g.: $0 CDR_CALL_20040701"
exit 1;
fi
+ [ 1 != 1 ]


echo $0
+ echo yu
yu
echo $#
+ echo 1
1


a="zzz"
+ a=zzz
if [ "$a" = "" ]
then
echo $a empty
else
echo $a no empty
fi
+ [ zzz =  ]
+ echo zzz no empty
zzz no empty

总结:
1,在程序脚本里面设置:set -xv
2.在命令行里面加上 -xv参数也一样可以调试。

阅读更多
个人分类: shell
想对作者说点什么? 我来说一句

没有更多推荐了,返回首页

不良信息举报

shell脚本里面一个很经典的调试方法

最多只允许输入30个字

加入CSDN,享受更精准的内容推荐,与500万程序员共同成长!
关闭
关闭