bootstrap -- 一个标签中,同时有 col-xs , col-sm , col-md , col-lg

.col-xs- 超小屏幕 手机 (<768px)


.col-sm- 小屏幕 平板 (≥768px)


.col-md- 中等屏幕 桌面显示器 (≥992px)


.col-lg- 大屏幕 大桌面显示器 (≥1200px)


 


HTML代码:


<div class="col-xs-12 col-sm-9 col-md-6 col-lg-3">
                        
</div>
当屏幕尺寸


小于 768px 的时候,用 col-xs-12 类对应的样式;


在 768px 到 992px 之间的时候,用 col-sm-9 类对应的样式;


在 992px 到 1200px 之间的时候,用 col-md-6 类对应的样式;


大于 1200px 的时候,用 col-lg-3 类对应的样式;
阅读更多
换一批

没有更多推荐了,返回首页