[51nod 1537]分解

版权声明:本文是蒟蒻写出来的,神犇转载也要说一声哦! https://blog.csdn.net/WerKeyTom_FTD/article/details/52419242

题目大意

是否存在整数m使得(1+2)n=m+(m1)

结论

首先n=1存在解。
假设n=k时存在解,易证n=k+1也必然存在解。
于是设(1+2)n=an+bn2
a与b可以用矩阵乘法快速算出,再分类讨论n的奇偶性得到m。

#include<cstdio> 
#include<algorithm>
#define fo(i,a,b) for(i=a;i<=b;i++)
using namespace std;
typedef long long ll;
const int mo=1000000007;
struct dong{
  int a[3][3];
  friend dong operator *(dong a,dong b){
    int i,j,k;
    dong c;
    fo(i,1,2)
      fo(j,1,2)
        c.a[i][j]=0;
    fo(k,1,2)
      fo(i,1,2)
        fo(j,1,2)
          c.a[i][j]=(c.a[i][j]+(ll)a.a[i][k]*b.a[k][j]%mo)%mo;
    return c;
  }
};
dong kqp,ans,tmp;
int i,j,k,l,t,m,top,s[80];
ll n,nn,a,b;
int main(){
  scanf("%lld",&n);
  nn=n;
  if (n==1){
    printf("2\n");
    return 0;
  }
  ans.a[1][1]=ans.a[2][2]=1;
  ans.a[2][1]=ans.a[1][2]=0;
  tmp.a[1][1]=tmp.a[1][2]=tmp.a[2][2]=1;
  tmp.a[2][1]=2;
  n--;
  while (n){
    s[++top]=n%2;
    n/=2;
  }
  while (top){
    ans=ans*ans;
    if (s[top--]) ans=ans*tmp;
  }
  kqp.a[1][1]=kqp.a[1][2]=1;
  ans=kqp*ans;
  a=ans.a[1][1];b=ans.a[1][2];
  if (nn%2) m=(ll)2*b%mo*b%mo;else m=(ll)a*a%mo;
  printf("%d\n",m);
}
阅读更多
想对作者说点什么? 我来说一句

没有更多推荐了,返回首页