[bzoj3328]PYXFIB

版权声明:本文是蒟蒻写出来的,神犇转载也要说一声哦! https://blog.csdn.net/WerKeyTom_FTD/article/details/69397342

题目大意


nki=0CiknFik
F表示斐波那契数列

一点思路

这个形式很眼熟?
ni=1Cinxi=(1+x)n
那么同样,我们知道Fi=Ai[0][0]
A是一个2*2的矩阵,满足A[0][0]=A[0][1]=A[1][0]=1,而A[1][1]=0。
ni=1CinFi=(I+A)n[0][0]
I就是单位矩阵。

继续本题

然而k的倍数才能算??
注意到本题k是p-1的因数。
p是个质数,那么我们可以找到一个原根g。
找原根的方法是暴力枚举并检验,检验只需要检验p-1的每一个因数的次幂。
w=g(p1)/k
那么wk=1
有什么用呢?
注意以下等式成立
k1j=0wij=[i%k=0]k
为啥啊?
假如i%k=0,显然正确。
否则,式子等于等比数列求和,为1wik1wi
分子为0!
因此证明了这个结论。
那么这条等式怎么用呢?
1kni=0CinAi[0][0](k1j=0wij)就是答案了!
我们可以设F(x)=xn(xI+A)n=ni=0CinxiAi[0][0]
那么答案就是1k[k1j=0F(wj)]

#include<cstdio>
#include<algorithm>
#include<cmath>
#define fo(i,a,b) for(i=a;i<=b;i++)
using namespace std;
typedef long long ll;
int o[2][2],one[2][2],a[2][2],b[2][2],c[2][2];
int ys[100000],sta[80];
int i,j,k,l,t,m,p,w,ans,ca,top;
ll n;
int qsm(int x,ll y){
  if (!y) return 1;
  int t=qsm(x,y/2);
  t=(ll)t*t%p;
  if (y%2) t=(ll)t*x%p;
  return t;
}
void work(int n){
  top=0;
  int i,t=floor(sqrt(n));
  fo(i,2,t)
    if (n%i==0){
      ys[++top]=i;
      if (n/i>i) ys[++top]=n/i;
    }
}
int getg(int n){
  work(n-1);
  int i,j;
  bool czy;
  fo(i,2,n){
    czy=1;
    fo(j,1,top)
      if (qsm(i,ys[j])==1){
        czy=0;
        break;
      }
    if (czy) break;
  }
  return i;
}
int getny(int x){
  return qsm(x,p-2);
}
int F(int x){
  a[0][0]=a[1][1]=x;
  a[0][1]=a[1][0]=0;
  int i,j,k;
  fo(i,0,1)
    fo(j,0,1)
      a[i][j]+=b[i][j];
  fo(i,0,1)
    fo(j,0,1)
      c[i][j]=one[i][j];
  top=0;
  ll t=n;
  while (t){
    sta[++top]=t%2;
    t/=2;
  }
  while (top){
    fo(i,0,1)
      fo(j,0,1)
        o[i][j]=0;
    fo(k,0,1)
      fo(i,0,1)
        fo(j,0,1)
          o[i][j]=(o[i][j]+(ll)c[i][k]*c[k][j]%p)%p;
    fo(i,0,1)
      fo(j,0,1)
        c[i][j]=o[i][j];
    if (sta[top]){
      fo(i,0,1)
        fo(j,0,1)
          o[i][j]=0;
      fo(k,0,1)
        fo(i,0,1)
          fo(j,0,1)
            o[i][j]=(o[i][j]+(ll)c[i][k]*a[k][j]%p)%p;
      fo(i,0,1)
        fo(j,0,1)
          c[i][j]=o[i][j];
    }
    top--;
  }
  return (ll)getny(qsm(x,n))*c[0][0]%p;
}
int main(){
  one[0][0]=one[1][1]=1;
  b[0][0]=b[0][1]=b[1][0]=1;
  scanf("%d",&ca);
  while (ca--){
    scanf("%lld%d%d",&n,&k,&p);
    w=getg(p);
    w=qsm(w,(p-1)/k);
    ans=0;
    fo(i,0,k-1)
      (ans+=F(getny(qsm(w,i))))%=p;
    ans=(ll)ans*getny(k)%p;
    (ans+=p)%=p;
    printf("%d\n",ans);
  }
}
阅读更多
想对作者说点什么? 我来说一句
相关热词

没有更多推荐了,返回首页