[arc073f]Many Move

版权声明:本文是蒟蒻写出来的,神犇转载也要说一声哦! https://blog.csdn.net/WerKeyTom_FTD/article/details/78529046

题目大意

你有两个整数a和b。
现在n个操作,依次执行,每次给你xi,你选择一个整数y变成xi,代价为|xi-y|。
求做完所有操作的最小代价。

做法

设f[i]表示做完前i个操作,其中一个整数变成xi,另一个变成xi1的最小代价。
第一次操作枚举是哪个变成x[1]做两次dp,以a为例,那么f[1]=|a-x[1]|,然后x[0]=b,即为初值。
转移是f[i]=min(f[j]+sum(j+1,i1)+|xixj1|)
按绝对值讨论拆开,然后维护两颗线段树即可。

#include<cstdio>
#include<algorithm>
#include<cmath>
#define fo(i,a,b) for(i=a;i<=b;i++)
using namespace std;
typedef long long ll;
const int maxn=200000+10;
const ll inf=1000000000000000;
ll t1[maxn*4],t2[maxn*4],sum[maxn],f[maxn];
int x[maxn],id[maxn],rk[maxn];
int i,j,k,l,t,n,m,a,b;
ll ans;
bool cmp(int a,int b){
  return x[a]<x[b];
}
void build(int p,int l,int r){
  t1[p]=t2[p]=inf;
  if (l==r) return;
  int mid=(l+r)/2;
  build(p*2,l,mid);build(p*2+1,mid+1,r);
}
void change(int p,int l,int r,int a,ll b){
  if (l==r){
    t1[p]=b;
    return;
  }
  int mid=(l+r)/2;
  if (a<=mid) change(p*2,l,mid,a,b);else change(p*2+1,mid+1,r,a,b);
  t1[p]=min(t1[p*2],t1[p*2+1]);
}
void change2(int p,int l,int r,int a,ll b){
  if (l==r){
    t2[p]=b;
    return;
  }
  int mid=(l+r)/2;
  if (a<=mid) change2(p*2,l,mid,a,b);else change2(p*2+1,mid+1,r,a,b);
  t2[p]=min(t2[p*2],t2[p*2+1]);
}
ll query(int p,int l,int r,int a,int b){
  if (l==a&&r==b) return t1[p];
  int mid=(l+r)/2;
  if (b<=mid) return query(p*2,l,mid,a,b);
  else if (a>mid) return query(p*2+1,mid+1,r,a,b);
  else return min(query(p*2,l,mid,a,mid),query(p*2+1,mid+1,r,mid+1,b));
}
ll query2(int p,int l,int r,int a,int b){
  if (l==a&&r==b) return t2[p];
  int mid=(l+r)/2;
  if (b<=mid) return query2(p*2,l,mid,a,b);
  else if (a>mid) return query2(p*2+1,mid+1,r,a,b);
  else return min(query2(p*2,l,mid,a,mid),query2(p*2+1,mid+1,r,mid+1,b));
}
void work(){
  build(1,1,m+1);
  change(1,1,m+1,rk[0],f[1]-sum[1]-(ll)x[0]);
  change2(1,1,m+1,rk[0],f[1]-sum[1]+(ll)x[0]);
  fo(i,2,m){
    f[i]=query(1,1,m+1,1,rk[i])+(ll)x[i]+sum[i-1];
    f[i]=min(f[i],query2(1,1,m+1,rk[i],m+1)-(ll)x[i]+sum[i-1]);
    change(1,1,m+1,rk[i-1],f[i]-sum[i]-(ll)x[i-1]);
    change2(1,1,m+1,rk[i-1],f[i]-sum[i]+(ll)x[i-1]);
  }
  fo(i,1,m) ans=min(ans,f[i]+sum[m]-sum[i]);
}
int main(){
  scanf("%d%d%d%d",&n,&m,&a,&b);
  fo(i,1,m){
    scanf("%d",&x[i]);
    if (i>1) sum[i]=abs(x[i]-x[i-1]);
  }
  fo(i,1,m) sum[i]+=sum[i-1];
  ans=inf;
  x[0]=a;
  f[1]=abs(x[1]-b);
  fo(i,0,m) id[i]=i;
  sort(id,id+m+1,cmp);
  fo(i,0,m) rk[id[i]]=i+1;
  work();
  x[0]=b;
  f[1]=abs(x[1]-a);
  fo(i,0,m) id[i]=i;
  sort(id,id+m+1,cmp);
  fo(i,0,m) rk[id[i]]=i+1;
  work();
  printf("%lld\n",ans);
}

没有更多推荐了,返回首页

私密
私密原因:
请选择设置私密原因
 • 广告
 • 抄袭
 • 版权
 • 政治
 • 色情
 • 无意义
 • 其他
其他原因:
120
出错啦
系统繁忙,请稍后再试