CentOS 6 yum安装Maven

版权声明:本文为木偶人shaon原创文章,转载请注明原文地址,非常感谢。 https://blog.csdn.net/wh211212/article/details/69578996

Maven

源码安装

http://mirrors.hust.edu.cn/apache/maven/maven-3/3.3.9/binaries/apache-maven-3.3.9-bin.zip -O /usr/local/src/apache-maven-bin.tar.gz
cd /usr/local/src && tar xzvf apache-maven-bin.tar.gz -C /opt

yum安装

sudo wget http://repos.fedorapeople.org/repos/dchen/apache-maven/epel-apache-maven.repo -O /etc/yum.repos.d/epel-apache-maven.repo
sudo sed -i s/\$releasever/6/g /etc/yum.repos.d/epel-apache-maven.repo
sudo yum install -y apache-maven

mvn --version
Apache Maven 3.3.9 (bb52d8502b132ec0a5a3f4c09453c07478323dc5; 2015-11-11T00:41:47+08:00)
Maven home: /usr/share/apache-maven
Java version: 1.7.0_79, vendor: Oracle Corporation
Java home: /usr/java/jdk1.7.0_79/jre
Default locale: en_US, platform encoding: UTF-8
OS name: "linux", version: "2.6.32-642.15.1.el6.x86_64", arch: "amd64", family: "unix"

没有更多推荐了,返回首页

私密
私密原因:
请选择设置私密原因
  • 广告
  • 抄袭
  • 版权
  • 政治
  • 色情
  • 无意义
  • 其他
其他原因:
120
出错啦
系统繁忙,请稍后再试