linux搭建nat服务

修改2个文件,重启就可以了

下面2个文件里面添加

widon@widon-F3JR:~$ cat /etc/rc.local

iptables -F
iptables -P INPUT ACCEPT
iptables -P FORWARD ACCEPT
iptables -t nat -A POSTROUTING -s 192.168.0.0/24 -o ppp0 -j MASQUERADE

widon@widon-F3JR:~$ cat /etc/sysctl.conf | grep ip_forward
net.ipv4.ip_forward=1

ok


阅读更多
文章标签: linux nat server
个人分类: linux
想对作者说点什么? 我来说一句

没有更多推荐了,返回首页

不良信息举报

linux搭建nat服务

最多只允许输入30个字

加入CSDN,享受更精准的内容推荐,与500万程序员共同成长!
关闭
关闭