js解析器

JS解析器

浏览器中有一套专门解析JS代码的程序,这个程序称为js的解析器。
浏览器运行整个页面文档时,遇到

JS解析器的工作步骤:

1. 预解析代码

主要找一些关键字如var、function、参数等,并存储进仓库里面(内存);
变量的初始值为 undefined;
函数的初始值就是该函数的代码块;
当变量和函数重名时:不管顺序谁前谁后,只留下函数的值;
当函数和函数重名时:会留下后面那个函数。

2. 逐行执行代码

当预解析完成之后,就开始逐行执行代码,仓库中变量的值随时都可能会发生变化

示例:
var a = 1;
function test() {
  alert(a);//undefined
  var a = 2;
  alert(a);//2
}
test();

/* 解析器
1.预解析代码:找 var function 参数 -> 存到仓库(EC={})
global scope:
  a: undefined -> 1
  test: function () {
    alert(a);
    var a = 2;
    alert(a);
  }
  test scope:
    a: undefined -> 2

2.逐行执行代码
a = 1;
test();

alert(a);
a = 2;
alert(a);
 */alert(typeof fn);//function
var fn = 10;
function fn() {}
alert(typeof fn);//number
/* 解析器
1.预解析代码:找 var function 参数 -> 存到仓库(EC={})
global scope:
  fn: undefined -> function fn() {} -> 10

2.逐行执行代码
alert(typeof fn);
fn = 10
alert(typeof fn);
 */

从以上两个例子我们可以看出js中的变量提升机制,及js解析的过程。如果你感兴趣可以算一下以下例子的输出。

//1.
alert(a);// function a(){alert(3);} 
var a=1;
alert(a);// 1
function a(){alert(2);}
alert(a);// 1
var a=3;
alert(a);// 3
function a(){alert(3);}
alert(a);// 3

//2.
var a=1;
function fn(){
  alert(a);//1 
  a=2;
}
fn();
alert(a);//2

//3.
var a=1;
function fn(a){
  alert(a);//1 
  a=2;
}
fn(a);
alert(a);//1

//4.
fn();//2
function fn() {console.log(1);}    
fn();//2
var fn = 10;    
fn();//报错
function fn() {console.log(2);}    
fn();

//5.
var a = 1;
fn();
function fn(){
	a = a + 1;
	console.log(a);
	return a;
}
fn();
console.log( fn() + 1 );

// 2  3  4  5

希望通过这么多例子能让你感受到js解析器乐趣

发布了14 篇原创文章 · 获赞 36 · 访问量 4734
展开阅读全文

没有更多推荐了,返回首页

©️2019 CSDN 皮肤主题: 游动-白 设计师: 上身试试

分享到微信朋友圈

×

扫一扫,手机浏览