BZOJ1257 洛谷2261 [CQOI2007]余数求和

版权声明:hhhhh https://blog.csdn.net/WT_cnyali/article/details/78369526
 • Description
  给定n,x,求

  i=1nx mod i

 • Solution

  ==i=1nx mod ii=1nxxi×inxi=1nxi×i

  后面那一堆显然有大段大段都是一样的,最多不同的个数是n的约数个数。时间复杂度O(n)

#include <bits/stdc++.h>
using namespace std ;
#define LL long long
LL ans, n, x ;
int main() {
#ifndef ONLINE_JUDGE
  freopen ( "BZOJ1257.in", "r", stdin ) ;
  freopen ( "BZOJ1257.out", "w", stdout ) ;
#endif
  LL i, j, k, lim, l, r ;
  scanf ( "%lld%lld", &n, &x ) ;
  ans = n*x ;
  lim = sqrt(x) ;
  for ( i = 1 ; i <= n ; ) {
    k = x/i ;
    if (!k) break ;
    l = i ;
    if ( (x+1)%k == 0 ) r = (x+1)/k-1 ;
    else r = floor( (x+1)*1.0/k ) ;
    r = min(r, n) ;
    ans -= (l+r)*(r-l+1)/2*k ;
    i = r+1 ;
  }
  printf ( "%lld\n", ans ) ; 
  return 0 ;
}

没有更多推荐了,返回首页

私密
私密原因:
请选择设置私密原因
 • 广告
 • 抄袭
 • 版权
 • 政治
 • 色情
 • 无意义
 • 其他
其他原因:
120
出错啦
系统繁忙,请稍后再试